I en kommentar til avgangen sier hun:

«Etter å ha vært godt kjent i ulike deler av veterinærbransjen gjennom en årrekke, opplevde jeg valget av meg i 2022 som et klart ønske fra representantskapet om å få en faglig sterk, personlig engasjert og aktiv medlemsvalgt leder som kunne bidra til å utvikle Veterinærforeningen videre. Samtidig er foreningen også avhengig av å ha et kompetent og aktivt sekretariat. Disse to rollene bør kunne kombineres til medlemmenes og foreningens beste, noe som imidlertid har vist seg utfordrende å få til i praksis. Dette tar jeg nå konsekvensene av ved å fratre fra mitt verv som president. Frem til utløpet av min valgperiode vil jeg stå til disposisjon for styret for å kunne utføre nærmere bestemte oppgaver.»

Sentralstyret, president Bente Akselsen og sekretariatet har sammen kommet frem til at dette er den beste løsningen for alle parter. Vi vil fortsette å jobbe for alle medlemmene og sørge for at de får best mulig bistand, sier David Persson.

– På vegne av Veterinærforeningen vil jeg takke Bente for den innsatsen hun har gjort. Med min mangeårige fartstid i sentralstyret føler jeg at jeg har solid erfaring til å ta på meg dette ansvaret og vil strekke meg langt for å gjøre en god jobb for foreningen og medlemmene frem til neste valg, fortsetter Persson.