Akvanæringens historie har vist at teknologisk nyvinning og innovasjon har tatt for lite hensyn til fiskens helse og velferd. Nå må vi ta med oss den biologiske og veterinærmedisinske kompetansen inn i utforming av regelverket for havbruk til havs og det må inn på et tidlig tidspunkt.

Hovedinnspillet er krav om at fiskens helse og velferd ivaretas i nye tekniske innretninger. Dette er allerede nedfelt i lovverket:

Dyrevelferdsloven regulerer fiskevelferd

EUs dyrehelselov regulerer fiskehelse og biosikkerhetAoife Westgård, leder av AVF

Vi foreslår krav om gradvis opptrapping av biomasse i nye løsninger, samt hjemmel til å fase ut løsninger som viser seg å gi dårlig helse og velferd, sa leder av AVF, Aoife Westgård under innspillsmøtet

Fra Veterinærforeningen deltok sentralstyremedlem David Persson i tillegg til Aoife Westgård, leder av AVF.