Vi har nok kunnskap om fiskevelferd og årsakene til den store dødeligheten til å sette inn konkrete tiltak nå uten å gå veien om ytterligere utredninger og vurderinger. Slike tiltak må også inn som kriterier i trafikklyssystemet, sier Torill Moseng i Den norske veterinærforening.

Mulighetene er der, men da må de mest akutte problemene løses raskt gjennom handling og ikke ytterligere utredninger og vurderinger.

I regjeringens strategi foreslås det for eksempel ikke å inkludere fiskehelse og -velferd som kriterier i trafikklyssystemet som skal regulere fremtidig vekst. I stedet luftes noen tanker om andre måter å regulere dette på, men dette skal først utredes og vurderes og en stor del av ansvaret overlates fortsatt til næringsaktørene på kort sikt. Dødeligheten har vært stabilt høy over tid og økende når man også tar med rensefisken. Derfor er det viktig at nødvendige tiltak settes inn raskt for å sikre bærekraft også for settefisk, oppdrettsfisk og rensefisk som alle har like rettigheter etter dyrevelferdsloven.

Det skal lønne seg for oppdrettere å sette fisken først. Fiskevelferd, fiskehelse og flest mulig friske individer må være kriterier for vekst i næringen.

Veterinærforeningen er positiv til forslaget om å gå gjennom grunnlaget for konsesjonssystemet. Ved å bruke antall fisk istedenfor biomasse som begrensing i produksjonen, blir hver fisk mer verdt for oppdretteren. Denne overgangen i regulering av næringen er på høy tid for å sikre en bærekraftig produksjon fremover.