Rapporten skal vise trender og utvikling over år, til nytte for både næring, forvaltning, organisasjoner, media og enkeltmennesker.

Veterinærinstituttet gjennomfører en spørreundersøkelse blant veterinærer som jobber med landdyr i Mattilsynet, i klinisk praksis inklusive kjæledyr, og i helsetjenestene for å innhente relevante observasjoner fra felt.

Veterinærforeningen har vært behjelpelig med å sende ut denne spørreundersøkelsen til de yrkesaktive medlemmene. Svarene vil være viktige bidrag til rapporten og supplere statistikk og sykdomsoversikter.

Veterinærforeningen anmoder derfor medlemmer i målgruppen for spørreundersøkelsen om å ta seg tid til å svare.