Veterinærforeningens president, Bente Akselsen, fremmet i dag foreningens innspill til høringen av statsbudsjettet for 2024 i næringskomiteen.

Veterinærforeningen advarer om en eskalerende veterinærkrise som truer både dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, folkehelse og miljø, og foreslår følgende umiddelbare tiltak:

1. Økt økonomisk støtte (stimuleringstilskudd) til kommunene for å tiltrekke veterinærer og bedre utnytte eksisterende kompetanse.

2. Bedre vilkår for veterinærer som jobber utenom vanlig arbeidstid (veterinærvakt).

3. Etablering av en betalt mentorordning for nyutdannede veterinærer

4. Ansettelse av veterinærer i kommuner med lite næringsgrunnlag, med fokus på dagtid og beredskapsvakt.

Veterinærforeningen ber om at det foreslåtte budsjettet for den lovpålagte kommunale veterinærvaktordningen på 196 millioner økes til totalt 272 millioner for å styrke og støtte disse umiddelbare tiltakene.

Mattilsynets budsjetter må økes

I tillegg til dette krever Veterinærforeningen en styrking av Mattilsynet. De siste årene har vi stått overfor alvorlige beredskapssituasjoner med høypatogen fugleinfluensa, storfetuberkulose og infeksiøs lakseanemi og Afrikansk Svinepest er påvist i Sverige. Vi har et alvorlig trusselbilde med krig i Europa som medfører forflytning av folk og dyr. Pandemier oppstår ofte hos dyr. Dette er ikke Mattilsynet rustet for!  Veterinærforeningen mener budsjettene bør økes med 50 millioner til beredskapsstøtte og opprettelse av 20 nye veterinære stillinger. Dette er avgjørende for Mattilsynets mulighet til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag som tilsyn, beredskap og viktige oppgaver innen dyrevelferd, matsikkerhet, mattrygghet, rent drikkevann og én helse.

Veterinærforeningen har sendt sitt krav til næringskomiteen, og håper de vil bli tatt på alvor. Situasjonen er akutt, og det haster med å finne løsninger som vil ivareta både dyr og mennesker i Norge.

Du kan lese hele høringsinnspillet her (PDF, 145KB).