Veterinærforeningen har sendt inn sitt innspill til Landbruks- og matdepartementet med en tydelig oppfordring om å øke midlene til veterinærtjenestene i hele landet. Mange kommuner sliter med å oppfylle sitt lovpålagte ansvar å tilby tilfredsstillende veterinærtjenester hele døgnet og alle dager.

Veterinær fagkompetanse i offentlig og privat sektor i hele landet er avgjørende for å sikre dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, folkehelse og miljø. Dagens vakttilskudd er for lavt og stadig flere velger bort å levere tilbud på kommunenes anbudsutlysninger. Med dagens prisvekst og honorarer er en økning av dagens vaktsatser helt nødvendig for å sikre at Norge har tilstrekkelig veterinærer i beredskapsvakt.

President i VeterinærforeningenVeterinærer spiller også en sentral rolle i beredskapen mot matbåren smitte, smittsomme sykdommer hos dyr og mot sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker, såkalte zoonoser. Med den europeiske sikkerhetssituasjonen er beredskapsplanlegging og selvforsyningsgrad viktigere enn noen gang, sier Akselsen.

Langsiktig arbeid for å sikre god dyrehelse, trygg mat og god folkehelse må styrkes. Imidlertid trengs det strakstiltak nå, for å hindre kollaps i beredskapsvakten. Veterinærforeningen har flere ganger pekt på insentiver som vil sikre beredskapen på kort sikt:

 • Økte stimuleringstilskudd til kommunene
 • Øke godtgjøringen for vakttjeneste.
 • Etablere en betalt mentorordning i distriktene for bedre rekruttering
 • Tilsette veterinærer i næringssvake kommuner i kommunale forvaltningsstillinger hvor tilsetningsforholdet inkluderer kliniske veterinærtjenester på dagtid og 4-delt vakt.
 • Styrke beredskapsvakt i næringssvake kommuner ved at Mattilsynets veterinærer i større grad kan delta inn i den kliniske veterinærvakten.
 • Tilrettelegge gjennom regelverksendring for at privatpraktiserende veterinærer kan utøve flere av de statlig pålagte veterinæroppgaver som i dag kun kan utføres av Mattilsynets ansatte.

Veterinærforeningen ber om at kap. 1142, post 60 i statsbudsjettet økes fra dagens drøye 184 millioner til totalt 272 millioner for 2024.

Økningen på 88 millioner fordeles slik:

 • 35 millioner til økt stimuleringstilskudd til total 69 millioner som er det kommunenes faktisk har behov for. Derav ønskes øremerking av midler til:
  • Et prøveprosjekt med en regional mentor-/praksisordning (5 millioner)
  • Midler til kurs og etterutdanning av veterinærer i beredskapsvakt (8 millioner).
 • 48 millioner til økning av veterinærvaktmidler. Her inngår:
  • Øke timesatsen for veterinærvaktgodtgjørelse, noe som vil gjøre deltakelse i veterinærvakten mer attraktiv.
  • En vikarordning som kan administreres av veterinærene, kommunene eller statsforvalterne.

Lenke til Veterinærforeningens innspill til Statsbudsjettet 2024 (PDF, 176KB)