I dette rundskrivet informerer Landbruksdirektoratet om fylkesmannens forvaltningsoppgaver knyttet til stimuleringstilskudd til veterinærdekning. 
 
Rundskrivet er utvidet til å gjelde både stimuleringstilskudd til kommuner og stimuleringstilskudd til Svalbard og erstatter rundskrivene «2018-51 Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2018» og «Stimuleringstilskudd til Svalbard – supplering til tildelingsbrev til Fylkesmannen i Troms og Finnmark datert 31.1.2019 med ref. 19/3141-1». 

Du finner informasjon om stimuleringstilskudd for 2020 her