Utbruddet var så alvorlig at det kunne ha rammet norsk matforsyning. Våre kolleger har jobbet dag og natt, og nå ser det ut til at vi har kontroll, sier Bjørnar W. Jakobsen, konstituert president i Veterinærforeningen.

Da det 11. november for første gang ble påvist høypatogen fugleinfluensa i to fjørfebesetninger i Rogaland, etter at privatpraktiserende veterinær hadde fattet mistanke og sendt inn døde dyr til obduksjon, ble det umiddelbart slått alarm i Mattilsynet. Mer enn 30 personer i Mattilsynet har jobbet heltid med dette og mange andre ansatte har jobbet med utbruddet på deltid.  I tillegg har en rekke ansatte hos Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Rogaland og hos lokale myndigheter som kommuneoverlege og landbruksavdelinger i berørte kommuner vært involvert. Veterinærinstituttets bidrag med fortløpende analyser av prøver har vært svært viktig for raskt å få kontroll på omfanget. Tett og konstruktivt samarbeid mellom Mattilsynet, berørte produsenter og hele husdyrnæringen har vært en avgjørende faktor for å stoppe utbruddet og hindre en katastrofe.
I alle disse institusjonene har veterinærkompetanse og veterinære fagpersoner vært helt sentrale.

Situasjonen var prekær og alvorlig. Utbruddet var svært omfattende og kom i det mest konsentrerte matproduksjonsområdet i Norge. Det kunne fått store konsekvenser for Norges matforsyning fra fjørfe i tillegg til at det kunne få ringvirkninger til annen matproduksjon grunnet transportrestriksjoner ut og inn av området rundt utbruddet, sier Jakobsen, som forteller at det ble nødvendig å avlive store besetninger for å få kontroll over utbruddet.

«Mange har gjort en stor innsats for å få kontroll på utbruddet. Det viser at god planlegging og øving på slike utbrudd er viktige for beredskapen mot spredning av smittsomme sykdommer.», sier Jakobsen

Noen fakta om situasjonen
  • Risikosonen for utbruddet (sirkel med 3 km radius fra de berørte besetningene) inneholdt 17 kommersielle besetninger hvorav to ble smittet og én var en såkalt kontaktbesetning. I tillegg lå 13 hobbyfjørfebesetninger innenfor området
  • Observasjonssonen (10 km radius) inneholdt 69 kommersielle og 75 hobby-besetninger.
  • Bekjempelse av et slikt utbrudd er en omfattende operasjon på mange nivåer som handler både om sanering av dyr og produkter på de berørte gårdene, men også om å hindre smitte videre til andre.
Om fugleinfluensa:
  • Fugleinfluensa (aviær influensa) er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl.
  • Viruset forekommer i to hovedformer: en lavpatogen form som gir lite sykdom, og en høypatogen form som fører til nær 100 % dødelighet.Noen typer høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker.
  • Noen typer høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker.

  • Lenke til Ofte stilte spørsmål om fugleinfluensa (Veterinærinstituttet)