Veterinærforeningen får ofte henvendelser fra fortvilte medlemmer som har fått en vanskelig livssituasjon på grunn av vaktavtalen de har inngått med sin kommune. Disse vaktavtalene bygger på et konkurransegrunnlag kommunene benytter for å kjøpe veterinærtjenester. Ettersom konkurransegrunnlaget skal være i tråd med et til dels komplekst regelverk for offentlige anskaffelser er de ofte lange og vanskelige å forstå for medlemmene våre. I tillegg ser vi at flere kommuner gjennom konkurransegrunnlagets formuleringer går langt i å fraskrive seg ansvaret for at veterinærvakten skal være forsvarlig innrettet.  

Med dette som bakgrunn har Veterinærforeningen oppdatert vårt forslag til konkurransegrunnlag som kommunene kan benytte når de vil kjøpe veterinærtjenester til den kommunale vaktordningen. I den oppdaterte versjonen tar Veterinærforeningen spesielt stilling til hvordan vi mener ansvarsforholdet bør være mellom kommunen og veterinæren som har inngått vaktavtale. I tillegg tar vi stilling til hvilke forhold vi mener må være på plass for å kunne betrakte en veterinærvaktordning som forsvarlig, både av hensyn til vårt medlem som inngår i vakten, men også av hensyn til dyrene.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke dette som utgangspunkt i dialog med kommunen om inngåelse av vaktavtale. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger hjelp før du signerer en vaktavtale.

Forslag til konkurransegrunnlag finner du her (krever pålogging)