Forskningsfondet kreft hos hund
Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund er en frittstående stiftelse som ble opprettet i 1997 for å fremme forskning på kreft hos hund, og dermed bidra til å øke hunders livskvalitet og livslengde.

Aktiviteter som faller inn under dette formålet, og som det kan søkes støtte til er:

 • Kartlegging av utbredelse og forekomst av kreft hos hund
 • Forskning på årsakssammenhenger  ved kreft hos hund
 • Utvikling av kreftbehandling hos hund
 • Forskning på sykdomsmekanismer ved kreftutvikling hos hund, herunder forskning som også kan komme til nytte ved tilsvarende sykdommer hos mennesker
 • Reisestipend for forskere

For 2021 har fondet inntil kr 100 000, - til disposisjon for forskning og aktivitet som faller inn under formålet.

Søknadsfrist: 1.11.2020

Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer resultater fra den forskningen som er utført og tilkjennegir støtte fra fondet.

Søknaden må inneholde følgende:

 • Bakgrunnen for prosjektet
 • Formål
 • Plan for gjennomføring
 • Eventuelt samarbeid med andre institusjoner, arbeidsfordeling og prosjektansvar
 • Plan for formidling
 • Kostnadsramme
 • Søkerens faglige kvalifikasjoner. Fondet deler ikke ut lønnsmidler.

Det skal sendes inn rapport til fondet om hvordan midlene ble benyttet innen ett år etter tildelingen.

Søknad sendes til:

Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund v/ Veronica M. Kristiansen
lenke til e-post: veronica.kristiansen@evidensia.no innen 1.11.2020.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til styreleder Veronica M. Kristiansen, mailadresse som ovenfor eller via lenke til telefonnummer: 926 42 643.  

STIFTELSEN FORSKNINGSFONDET KREFT HOS HUND
Et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen – Norsk Kennel Klub – Smådyrpraktiserende veterinærers forening – Veterinærinstituttet – Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS