Forskningsfondet kreft hos hund
Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund er en frittstående stiftelse som ble opprettet i 1997 for å fremme forskning på kreft hos hund, og dermed bidra til å øke hunders livskvalitet og livslengde.

Flere aktiviteter bidrar til at dette formålet nås, blant annet:

 • Kartlegge utbredelse og forekomst av kreft hos hund
 • Påvise mulige årsakssammenhenger ved kreft hos hund
 • Utvikle behandlingsmetoder ved kreft hos hund
 • Studere sykdomsmekanismer ved kreftutvikling hos hund, herunder forskning som også kan komme til nytte ved tilsvarende sykdommer hos menneske
 • Reisestipend
 • Fondet deler ikke ut lønnsmidler

For 2022 har fondet inntil kr 150 000, - til disposisjon for forskning og aktivitet i Norge som faller inn under formålet.

Søknadsfrist: 18.12.2022

Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer/formidler resultater fra den forskningen som er utført og tilkjennegir støtte fra fondet.

En kortfattet søknad (maksimum 3 sider) må inneholde følgende:

 • Bakgrunnen for prosjektet
 • Formål
 • Plan for gjennomføring, inkludert materiale og metoder
 • Eventuelle samarbeidspartnere, arbeidsfordeling og prosjektansvar
 • Formidling
 • Kostnadsramme
 • Søkerens faglige kvalifikasjoner

Det skal sendes inn rapport med regnskap til fondet om hvordan midlene ble benyttet innen ett år etter tildelingen. Mottager vil bli kalt inn til et møte etter ca 1 år for å presentere resultater fra prosjektet.

Søknad sendes til:

Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund v/Randi Sørby
pr e-post: randi.sorby@nmbu.no

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til leder Randi Sørby, e-post-adresse som ovenfor.

STIFTELSEN FORSKNINGSFONDET KREFT HOS HUND
Et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen – Norsk Kennel Klub – Smådyrpraktiserende veterinærers forening – Veterinærinstituttet – Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS