Svekket økonomi i landbruket kan få alvorlige konsekvenser for dyrevelferd og dyrehelse så vel som for bondens helse. Tilfredsstillende økonomiske rammer er en forutsetning for at norsk landbruk skal kunne opprettholde god dyrevelferd og øke matproduksjonen, jmfr Meld. St.11 (2016-17) og senere stortingsvedtak i 2020.

Veterinærforeningen støtter bøndenes krav om levelige økonomiske rammevilkår og håper politikerne kommer raskt på banen, sier president i Veterinærforeningen, Bjørnar W. Jakobsen.