Til nå har vi fremmet våre synspunkter overfor  Geno  for  å  få  en  minnelig  løsning,  men  dette  har vist seg svært vanskelig. Geno har i liten grad kommet oss i møte på viktige punkter, og vi opp-lever  at  det  er  svært  utfordrende  at  vi  ikke  får  nødvendig innsyn i tallmaterialet som Geno har, sier Moseng til Bondebladet.

Det har ikke vært mulig å vurdere økonomiske konsekvenser i forkant ettersom Veterinærforeningen ikke har vært kjent med hvordan Genos beregningsmetode ville slå ut. Veterinærforeningen vil fortsatt kreve at tidspunkt for ikrafttredelse av den nye registreringsordningen utsettes, slik at partene sammen kan finne en hensiktsmessig løsning før implementering.

Geno mener de ikke skal dekke reisekostnader til insemineringsbesøk dersom veterinæren må behandle syke dyr på same kjørerute. Derfor blir vanlige sykebesøk dyrere for bonden, sier Moseng til Nationen.

Veterinærforeningen og Geno har vært enige om å gå over til ett nytt system basert på reelt kjørte kilometer. Intensjonen var at det nye systemet skulle være bedre og rettere, og at ingen av partene skulle tape økonomisk, sier Moseng.

Dette kan få alvorlige konsekvenser for tilgang på veterinærer i næringsfattige områder på dagtid og samtidig gjøre det enda vanskeligere enn i dag å få til en velfungerende vaktordning i mange områder. God veterinærdekning er avgjørende for dyrehelse, dyrevelferd, trygg mat og beredskap i hele landet.

Lenke til hele artikkelen i Nationen og lenke til artikkelen i Bondebladet.

(Begge artikler er bak betalingsmur)