Vi har konsentrert oss om saker som angår veterinærenes oppgaver som er definert i Dyrehelsepersonellovens formålsparagraf hvor «dyrehelsepersonell skal utøve forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.» Våre forventninger til politikerne handler om at vi klarer å løse disse sentrale utfordringene sammen. 

Dyrehelse, dyrevelferd og «én helse»

God dyrehelse og dyrevelferd er en forutsetning for å sikre nok mat som er trygg å spise. Vi ser med bekymring på hvordan sykdom hos både folk og dyr kan oppstå et sted i verden og flytte seg svært raskt over nasjons- og artsgrenser. De veterinærmedisinske strukturer vi har bygget opp over hele landet er et kritisk sikkerhetsnett for å oppdage utbrudd på dyr før det gir dramatiske følger for mennesker og dyr. I dette arbeidet spiller veterinærtjenesten en viktig rolle, sammen med landbrukets organisasjoner, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Veterinærforeningen vil:

  • Opprettholde den landsdekkende veterinærdekningen og veterinærvaktordningen. Rekruttering og tilstedeværelse av veterinær må sikres hele døgnet i hele landet. Næringssvake områder må gis nødvendig stimuleringstilskudd. 
  • At alle dyr i Norge skal ha tilgang på veterinær når de trenger det.
  • Ivareta dyrehelse og beredskap for samfunnet når kritiske situasjoner oppstå. Den nasjonale veterinærberedskapen har også stor betydning i et folkehelseperspektiv.
Havbruksnæringen

Havbruksnæringen vokser raskt og er en viktig næring for Norge som generer store verdier til samfunnet, nasjonalt og lokalt. Samtidig er det uakseptabelt at mange millioner fisk dør hvert år på grunn av sykdom og i forbindelse med behandling mot lakselus. Det er behov for en tydeligere strategi på fiskehelse og fiskevelferd i arbeidet med en mer bærekraftig havbruksnæring. Dagens trafikklyssystem hvor lusetall vies all oppmerksomhet, gir utilsiktede og uheldige konsekvenser for fisken. 

Veterinærkompetansen må tas i bruk på et tidlig stadium i utviklingen av ny teknologi, nye former for drift og nye forslag til vekst. Kunnskapsrike akvaveterinærer og fiskehelsebiologer er en forutsetning for bærekraftig vekst med frisk fisk og god velferd.

Veterinærforeningen vil:

  • Jobbe for en bærekraftig utvikling i havbruksnæringen der fiskens biologi danner grunnlaget for den teknologiske utviklingen i næringen. 
  • Intensivere forskningen på fiskehelse og velferd, der målet er å kunne bruke fiskens helse og velferd som parameter for hvem som får vokse i havbruksnæringen.