Disse sakene mener Veterinærforeningen bør prioriteres i revidert nasjonalbudsjett 2020 og er sendt til Finansdepartementet, Finanskomiteen og de berørte departementene:

 1. 20 nye, fullfinansierte studieplasser ved NMBU Veterinærhøgskolen på Ås
  I 2008 vedtok Stortinget å øke studiekapasiteten fra 70 til 90 studenter per år i forbindelse med flytting av NMBU Veterinærhøgskolen til nye bygg på Ås.

  Norge har behov for å utdanne flere veterinærer hvert år for å imøtekomme etterspørselen etter veterinærer innen havbruk, i forvaltningen og i klinisk praksis både på kjæledyr og produksjonsdyr i hele landet. I tillegg kommer at samfunnets beredskap mot alvorlig smittsom dyresykdom og dyrevelferdstragedier med konsekvenser for mattrygghet og folkehelse, i stadig større grad er basert på de privatpraktiserende veterinærene over hele landet.

  Finansiering av de forutsatte 20 ekstra plassene på Veterinærhøgskolen lå ikke i statsbudsjettet for 2020. Veterinærforeningen mener dette må prioriteres i revidert nasjonalbudsjett.
 2. Stimuleringstilskuddet til veterinærdekning må økes med 50 millioner til 80 millioner

  For å møte fremtidige utfordringer og oppfylle lovpålagte nasjonale og internasjonale forpliktelser på en god måte, vil det være behov for å styrke veterinærdekning og veterinærberedskapen ytterligere. Dagens ordning er basert på et velfungerende samarbeid mellom offentlighet og private veterinærer. Dette bør videreutvikles til en moderne og effektiv beredskap i hele landet mot smittsomme dyresykdommer og sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker, og for bedre dyrevelferd.

  For blant annet å oppfylle krav i EUs kontrollforordning vedrørende nødslakt, og sikre nødvendig kompetanse hos privatpraktiserende veterinærer om feltobduksjon av syke dyr, må det stilles nødvendige midler til rådighet for kurs og kompetanseheving hos deltakere i veterinærvakten.

  Stimuleringstilskuddet til kommunene må økes og en del av dette tilskuddet må øremerkes til kurs og kompetanseheving hos vaktdeltakerne i hvert vaktdistrikt.

 3. Full kompensasjon for merutgifter knyttet til forsinket flytting til Ås.
  Ferdigstilling av veterinærbygget er utsatt som følge av koronasituasjonen. Utsettelse av flytteprosessen vil føre til vesentlige ekstra kostnader for NMBU i perioden frem til flyttingen er helt gjennomført. Det forventes at merutgiftene som er knyttet til utsatt flytting blir kompensert.

Lenke til fullversjonen av de oversendte innspillene  (PDF, 65KB)