Generalsekretær, Marie Modal la frem Veterinærforeningens innspill til Stortingets næringskomité.

En forutsetning for god dyrevelferd er at veterinærtjenesten styrkes i hele landet
slik at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling.

Veterinær rekruttering og tilstedeværelse er en forutsetning for å ivareta dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse, trygg mat og beredskap i samfunnet når kritiske situasjoner oppstår.

Stimuleringstilskuddet er bærebjelken i nåværende sikring av veterinærtilbudet i
næringsfattige områder, både på dagtid og på vakt. Det er vanskelig for
kommunene å etablere forutsigbare avtaler med veterinærer når bevilgningene til
stimuleringstilskudd varierer mye fra år til år slik de har gjort de siste årene. 

Samtlige statsforvaltere har i brev sommeren 2022, rapportert om utfordringer med rekruttering av veterinærer i flere vaktområder og etterspør en gjennomgang av de kommunale veterinærordningene. Veterinærforeningen støtter dette kravet og bidrar gjerne i prosessen med vår omfattende innsikt i utfordringene.

Landbruksdirektoratet har etter fordeling av stimuleringstilskuddene for 2021 rapportert en underdekning på nærmere 30 millioner.

Derfor har Veterinærforeningen bedt om at stimuleringstilskuddet økes med 30 millioner kroner inntil de kommunale veterinærordningene har blitt gjennomgått. 

Økte ressurser til Mattilsynet

Alle dyr skal ha god dyrevelferd og dette blir stadig viktigere for samfunnet vårt både nasjonalt og internasjonalt. Mattilsynets ansatte håndterer mange kompliserte, belastende og omfattende dyrevelferdsaker i tillegg til sitt ordinære risikobaserte tilsyn.

Det kan ikke være slik at det må gjøres så knallharde prioriteringer at dyr som lider ikke får hjelp på grunn av for lite ressurser.

Mattilsynet trenger forbedret kapasitet og kompetanse for å henge med i den kunnskapsdrevne utviklingen innen matproduksjonssystemer hele veien fra jord og fjord via fjøset og butikken  til bordet vårt.

Veterinærforeningen ber om at Mattilsynets bevilgninger økes med 110 millioner for å sikre tilstrekkelig digital utviklingskraft og for å ivareta det økte behovet på dyrevelferdsområdet med minst 20 nye veterinærstillinger.

Etablering av 3R-senter

Hoveddelen av dyr som benyttes i forsøk i Norge er fisk, og det er derfor
fornuftig både for sjømatnæringen og politikerne at det avsettes midler til
opprettelse av et 3-R senter med formål å redusere, erstatte og forbedre bruk av
dyr i forsøk; særlig fisk, men også dyr generelt.

Veterinærforeningen ber om at Norecopa for 2022 tildeles støtte på samme
nivå som 2021 og at det settes av midler til etablering av et statlig finansiert 3 R-senter.

Du kan lese hele høringsinnspillet her. (PDF, 70KB)