Vi ser frem til å møte den nye landbruks- og matministeren og diskutere hvordan vi sammen kan arbeide for å styrke god dyrevelferd i Norge og god tilgang på veterinærtjenester i hele landet, hele døgnet. Vi har merket oss at Sandra Borch er opptatt av dyrevelferd og vil legge til rette for et styrket landbruk i distriktene, sier konstituert president i Veterinærforeningen Bjørnar W. Jakobsen. 

For å sikre at alle kommuner i Norge kan opprettholde tilbudet om veterinærvakt og veterinærdekning, blir denne finansiert via øremerkede midler i statsbudsjettet. Landbruksdirektoratets rapport på fordelte stimuleringsmidler i 2021, viser imidlertid at det var søkt om 26,1 millioner mer i stimuleringstilskudd enn det var budsjettert med i statsbudsjettet for 2021. Når det i Hurdalsplattformen understrekes at veterinærtjenester i hele landet skal styrkes slik at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling, forventer Veterinærforeningen at Landbruks- og matdepartementet øker stimuleringstilskuddet med 30 millioner kroner slik at dyr ikke skal måtte lide fordi det ikke finnes veterinær tilgjengelig. Viktig er også en helhetlig gjennomgang av de kommunale veterinærordningene slik statsforvalterne har bedt om i juni i år. Veterinærforeningen bidrar gjerne i dette arbeidet også. 

Veterinærforeningen har også tillit til at de ekstra bevilgningene til Mattilsynet for å styrke den digitale utviklingen økes til 100 millioner i budsjettet for 2022. For å følge opp satsningen på dyrepoliti og sikre nødvendig tilsyn med dyrevelferd trengs det i tillegg minst 20 nye veterinærstillinger dedikert til dette. 

Videre forventer vi at arbeidet med gjennomgangen av dyrevelferdsloven raskt kommer i gang, som lovet av avtroppende landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, sommeren 2021. 

Sandra, du hører snart fra oss!