Mange organisasjoner som er opptatt av god dyrevelferd deltok på møtet.

Noen av punktene Veterinærforeningen tok opp:

  • Det må utvikles gode, observerbare dyrevelferdsindikatorer
  • Dyrevelferden må ha et nivå som sikrer at fremtidige generasjoner vil spise kjøtt, melk og egg fra norske dyr.
  • Innsamlede data fra dyrevelferdsbesøk bør brukes aktivt i samarbeid mellom næring og Mattilsynet
  • Lovverket må avspeile folkets oppfatning av god dyrevelferd
  • Sikre veterinærdekning

En engasjert generalsekretær, Marie Modal, la frem Veterinærforeningens innspill til arbeidet med ny dyrevelferdsmeldingKommunenes ansvar for veterinærdekning og vakt (ref dyrehelsepersonelllovebs § 3) bør gjenspeiles i en revidert dyrevelferdslov. Tilgang til veterinær en forutsetning for alt dyrehold, sa generalsekretær Marie Modal under innspillsmøtet

Også NMBU Veterinærhøgskolen, Mattilsynet, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag tok opp viktigheten av veterinærdekning.

Veterinærforeningen vil sende inn flere og mer detaljerte innspill til fristen 1. september.