Det kan velges mellom to alternative metoder for å fastsette privat fordel:

  1. Sjablongmodell hvor det tas utgangspunkt i sjablongmodellen for ordinære firmabiler, men det innføres et maksimalt bunnfradrag på kr 150 000. Dette fordi yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler egner seg til privat bruk.
     
  2. Individuell verdsettelsesmetode hvor verdsettelsen baseres på antall km privatkjøring multiplisert med én fastsatt sats (kr 3,40 for 2016). Velger man denne modellen, stilles det krav om elektronisk kjørebok. Modellen tillater all form for privatkjøring og er ikke begrenset til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted. Dette er en utvidelse i forhold til tidligere regel, som kun tillot kjøring mellom hjem og fast arbeidssted.

Du kan lese mer på Skattetatens sider

Ved spørsmål ring Skatteetaten på telefon 800 80 000.