Regjeringen foreslår å sette av 5 millioner av stimuleringstilskuddet til å følge opp tiltak som kan gi bedre tilgang til veterinærtjenester i distriktene. Hvor stor del av det totale tilskuddet til veterinærtjenester som er satt av til stimuleringstilskudd er foreløpig uklart.

Tall viser at kommuner søker om nærmere 80 mill i stimuleringstilskudd og mange kommuner sliter økonomisk og med å oppfylle sitt lovpålagte krav om tilfredsstill veterinærdekning. Derfor mener Veterinærforeningen at stimuleringstilskuddet også må økes ytterligere.

Tilskudd til veterinærtjenester er økt med over 6 % i budsjettet for 2024. Dette er en økning, men ikke nok for å løse veterinærkrisen fordi mesteparten går til å dekke opp den generelle prisveksten som har vært i samfunnet. En absolutt forutsetning for å drive landbruk med dyr er tilgang til veterinærhjelp. Veterinærforeningen har i sine innspill til landbruks- og matdepartementet bedt om å øke midlene til veterinærtjenestene i hele landet med 88 millioner.

Mattilsynet får økte bevilgninger, men ikke nokPresident Bente Akselsen

I en tid der vi har alvorlig smittsomme sykdommer som fugleinfluensa, storfetuberkulose og flere smittsomme sykdommer rett utenfor Norges grenser, er vi svært glad for at regjeringen øker Mattilsynets bevilgninger med 10 millioner til utvikling av tilsyn og beredskap, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen.

Samtidig har underfinansieringen av Mattilsynet pågått over flere år. De siste årene har Mattilsynet kontinuerlig håndtert alvorlige beredskapssituasjoner med budsjetter som ikke er rustet for arbeid i krigstid. En økning på 10 millioner er ikke nok. Det trengs mer friske midler for å kunne være bedre rustet til å både forebygge og håndtere utbrudd, i tillegg til å utføre viktige oppgaver som mattrygghet, èn helse og dyrevelferd på land og i vann.

Lenke til Veterinærforeningens innspill til landbruks- og matdepartementet til statsbudsjett for 2024