Veterinærforeningen har sendt høringsinnspill til forslag til endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Det har lenge vært slik at man kunne bli premiert med produksjonsvekst dersom oppdretter hadde lavt lusetall, uavhengig av gjentatte behandlinger mot lus med høy dødelighet til følge.

Vi ser svært positivt på prinsippet om at dårlig velferd ikke skal premieres med vekst. Vi trenger insentiver og virkemidler som sikrer at resultatgivende forbedringsarbeid får prioritet i alle selskap og i alle anlegg. Veterinærforeningen støtter i det store og det hele endringsforslagene. Vi er likevel usikker på om begrensning på antall ikke-medikamentelle behandlinger er den rette måten å oppnå bedre velferd på.

Lenke til hele høringsinspillet