Veterinærutdanningen er en kostbar profesjonsutdanning med store krav til trening i ulike praktiske ferdigheter gjennom hele studiet.

I dag blir utdanninger plassert i forskjellige finansieringskategorier med ulike takster som brukes til å beregne bevilgningene en utdanningsinstitusjon får. Med en modell hvor institusjonene kan eller må utforme satsingsforslag om utdanningskapasitet/studieplasser basert på egne kostnadsanslag, og ikke på satsene til finansieringskategoriene slik det er i dag, vil dyre profesjonsutdanninger som veterinær-, lege- og tannlegeutdanningen kunne bli ytterligere skadelidende. Før finansieringskategoriene blir fjernet til fordel for en ny modell må konsekvensene utredes.

Allerede underfinansiert

Universitetsklinikkene der veterinærstudenter har tilgang på pasientmateriale, er en forutsetning for undervisning av god kvalitet.
Per i dag er det et krav om at klinikkene skal bidra til å finansiere studiet, hvilket er urealistisk og gjør at utdanningen allerede er underfinansiert.. I tillegg tar praktisk undervisning lenger tid, noe som gjør det umulig å ha samme inntjening som en profesjonell klinikk.

Høyere resultatbasert innsats ikke mulig for dyre profesjonsutdanninger

En høyere resultatbasert sats vil kunne gi økt uttelling for institusjoner som viser at de kan omdisponere til prioriterte områder. Utfordringen for veterinærutdanningen på lik linje med medisin og odontologi er at slik prioritering ikke så lett kan skrus av og på – det er så mye mer enn en foreleser og et rom som må på plass.
For veterinærutdanningen innebærer dette også at utdanningen må kunne akkrediteres ihht. det internasjonale regelverket som forvaltes av EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education)

Kliniske profesjonsstudier kan ikke benytte gjennomsnittssats for finansiering

Veterinærmedisin er på lik linje med medisin og odontologi spesialområder med høye kostnader som er årsaken til at studiene er plassert i høyeste kategori i nåværende finansieringsordning. Hvis det skal benyttes gjennomsnittssatser for finansiering, må basisfinansieringen økes for kostbare fag som de kliniske. Veterinærforeningen mener derfor at dagens finansieringssystem må bestå og helst styrkes ytterligere.

Lenke til Veterinærforeningens innspill