ILA er en fiskesykdom som gir oppdretterne store tap i tillegg til at den har store konsekvenser for fiskens velferd. Til nå har vi unngått nasjonal nedstenging av produksjon og klart å håndtere sykdomsutbrudd på lokalt nivå i Norge, i motsetning til f.eks. Færøyene og Chile. Sentralt i dette står tidlig påvisning og fjerning av smittet fisk. Veterinærforeningen mener det er riktig og viktig å videreføre denne linjen.

Veterinærforeningen mener et regelverk som håndheves av offentlig forvaltning vil være avgjørende for å bekjempe ILA, og derfor trengs det en nasjonal bekjempelsesplan.

Følgende bør være med i en nasjonal bekjempelsesplan:

  • Vaksinasjon av fisken som del av bekjempelsesplanen; men det må også innhentes mer kunnskap om effekt og bivirkning av slik vaksinering.
  • Strategisk overvåking er viktig for å kontrollere sykdommen: overvåkning av HPR0/HPRdel både i settefiskproduksjonen og i matfiskanlegg i sjøfasen, vil være et hensiktsmessig tiltak for å sikre tidlig påvisning.

Veterinærforeningen støtter ikke frivillig bekjempelse, som er alternativet til bekjempelsesplan, da det forventes å gi mer sykdom og dårligere dyrevelferd.

Veterinærforeningen mener også at det er utfordringer med EU-forordningen da den er lite tilpasset fisken og sykdommen ILA. Ambisjonene til EU-regelverket er utryddelse av ILA, men ILA-epidemiologi viser at det ikke er mulig å utrydde ILA-viruset, slik erfaringene viser fra Chile.

For stamfisknæringen vil tiltakene i en bekjempelsesplan være svært inngripende og lite målrettede med tanke på bekjempelse av ILA. Vi forventer at tiltakene vil ha begrenset direkte effekt med tanke på å redusere antall tilfeller av ILA.

Vi mener at oppdrettsnæringen, i likhet med øvrig husdyrproduksjon, bør ta i bruk det generelle smittehygieniske prinsippet om å ha de strengeste biosikkerhetstiltakene øverst i produksjonskjeden. Dersom det skulle dukke opp nye sykdommer er det en stor styrke om næringen har rigget seg slik at stamfisk og rogn kan beskyttes.

Siden Norge står fritt i å bestemme ambisjonsnivået i en nasjonal bekjempelsesplan, oppfordrer Veterinærforeningen til at dette handlingsrommet benyttes i størst mulig grad, og at en bekjempelsesplan bygger på faglige vurderinger som faktisk bekjemper sykdommen og arbeider for fiskevelferden.

Veterinærforeningen forutsetter at nødvendige økonomiske virkemidler til å fullfinansiere en effektiv nasjonal bekjempelsesplan stilles til rådighet fra myndighetenes side i hele planens virketid, og at Mattilsynet sikres nødvendige personellressurser til å gjennomføre planen.
 Veterinærforeningen foreslår også at det etableres en økonomisk støtteordning for stamfisknæringen dersom de skisserte tiltakene som følger med en bekjempelsesplan skal implementeres.

Veterinærforeningen bidrar gjerne i den videre prosessen med å utarbeide bekjempelsesplanen.

Lenke til hele høringsuttalelsen her