Veterinærforeningen har spilt inn følgende:

 • Tilgang til veterinær kompetanse

  Tilgang til veterinær er en forutsetning for alt dyrehold, dyrevelferd, beredskap, trygg mat og folkehelse i hele landet. Kommunene har i dag et lovpålagt ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester, men flere kommuner sliter med å få kompetent arbeidskraft.

  Veterinærforeningen har i sitt høringssvar på NOU 2020:12 om distriktsnæringer, støttet tanken om å etablere flere regionale traineeordninger som kan bidra til å fase inn nyutdannede arbeidstakere eller næringsutøvere i eksisterende fagmiljøer. Derfor støtter vi også at «tilbud om fast jobb er det viktigste traineeprogrammene kan bidra med for å få traineene til å bosette seg på langsiktig basis i området». For veterinærers del vil dette kunne være program i regi av statsforvalternes landbruksavdelinger som allerede fordeler de øremerkede kommunale stimuleringsmidlene til veterinærdekning.
 • Utstrakt bruk av veterinærkompetansen

  Veterinærforeningen støtter ønsket om å endre fra dagens sterke vektlegging av drift og levering av tjenester, til utvikling og samskaping. Vi mener også at veterinær kunnskap kan tas i bruk i kommunene i mye større grad enn i dag. Vi har tidligere pekt på behovet for veterinær involvering i kommunale beredskapsplaner mot for eksempel pandemier, men også i miljørettet helsevern.
 • Fortsatt øremerking av veterinærvaktmidler på regionalt nivå

  Øremerking av tilskudd og interkommunalt samarbeid i tillegg til å flytte ansvar for koordinering og rekruttering til regionalt nivå bør og må fortsatt være modell for noen tjenester som for eksempel veterinærer.

Lenke til hele høringsuttalelsen