Som sekretær for denne særforeningen er jeg imponert over den brede faglige kompetansen og engasjementet til medlemmene i AVF, sier fagsjef Camilla Larsen.

Styret i AVF inviterte til et felles medlemsmøte i desember 2023, hvor alle kom med sine synspunkter og prioriteringer for en best mulig forvaltning av akvakulturen. Styret tok utgangspunkt i disse tilbakemeldingene i utarbeidelsen av høringsinnspillet slik at medlemmene har samlet seg rundt innspillet.

Hovepunktene i høringsinsspillet er

 • Veterinærforeningen mener at fiskehelse og -velferd må inkluderes i bærekraftsbegrepet i lovverket innen akvakultur.

 • Videre vekst må skje under forutsetning av god fiskevelferd - vekst gjennom velferd.

 • Veterinærforeningen utfordrer myndighetene til å konkretisere mål for næringen innenfor fiskehelse og -velferd.

 • En ordning med utslippskvoter må innrettes slik at den bidrar positivt til biosikkerheten i næringen.

 • Veterinærforeningen er kritisk til å innføre avgift ved overskridelse av lusegrense. Både fordi det vil kunne få konsekvenser for naboanlegg samt at bøter historisk sett har vært satt for lavt av forvaltningen, slik at det ofte har lønt seg for næringen å
  bryte lovverket.

 • Veterinærforeningen mener at individbegrensning må innføres på
  selskapsnivå, i tillegg til maksimalt tillatt biomasse (MTB).

 • Veterinærforeningen støtter forslaget om tidsbegrensning av lokaliteter og er positive til pålagt samarbeid slik det for eksempel gjøre i oljesektoren.

 • Veterinærforeningen er positiv til den grundige bekrivelsen av tiltak som forebygger smittespredning gjennom vannstrøm, men mener det også må stilles krav til fartøy som håndterer fisken.

 • Veterinærforeningen støtter forslaget om å etablere gode branngater mellom produksjonsområder.

 • Veterinærforeningen mener særtillatelser bør bevares, da formåle til disse er vanskelige å oppnå i ordinære matfisktillatelser. Men det bør stilles strengere krav til forsknings- og utviklingsarbeidstillatelser.

 • Det er behov for å forskriftsfeste sporing av fiskegrupper fra rogn til slakt.

 • Det bør være et hjemmel for tilbaketrekking av tillatelse.

Lenke til hele høringsinnspillet.