Vi støtter i all hovedsak de fremlagte forslagene, men vi savner de praktiserende veterinærers rolle i dyrevelferdsarbeidet. En helt vesentlig forutsetning for å kunne drive med dyr på en akseptabel måte er å ha tilgang til veterinærhjelp til syke og skadde dyr hele døgnet og hele året. Insentiver og ordninger som skal belønne dyrevennlig produksjon må derfor suppleres med ordninger som sikrer tilgang på veterinærer over hele landet.

Veterinærforeningen har gjentatte ganger tatt til orde for at Mattilsynet må styrkes, både i form av midler til digital utvikling og med flere stillinger dedikert til dyrevelferdsarbeid.

Veterinærforeningen harpåpekt at det tilsynelatende ikke er samsvar mellom innbyggernes oppfatning av hva som er god dyrevelferd og de krav som stilles i regelverket Mattilsynet forvalter. En stortingsmelding vil belyse dette på en grundig og god måte.

Det er ikke sikkert at flere merkeordninger som foreslås vil gjøre det lettere for forbrukerne å velge dyrevennlig. Det er kanskje viktigere at merkeordningene som allerede finnes er tilstrekkelig kvalitetssikret

Veterinærforeningen ønsker en stortingsmelding om dyrevelferd velkommen og vi bidrar gjerne i arbeidet.

Lenke til hele høringsuttalelsen.