NORVET-studien er det første landsomfattende forskningsprosjektet som har undersøkt selvmordstanker og hjelpsøking for psykiske problemer blant veterinærer. Det ble sendt ut en omfattende spørreundersøkelse til alle veterinærer i Norge med en formidabel svarprosent på 75. Dette viser at det er et viktig tema for veterinærene og.

I innstillingen til disputasen ble Dalum omtalt som en med fremragende evne til å reflektere over funnene fra studien sin, en som har ekstraordinær lidenskap for emnet og relaterte generelle helse- og samfunnsspørsmål og demonstrerer vitenskapelig modenhet. Veterinærforeningen var godt representert under disputasen av både visepresident, kommunikasjonssjef og tidligere presidenter.

Veterinærforeningen gratulerer Helene Seljenes Dalum med sin doktoravhandling.

Viktige funn

Data fra NORVET-studien viste at nesten en tredel det siste året hadde følt at livet ikke var verdt å leve, en femdel hadde hatt selvmordstanker og 5 % hadde hatt alvorlige selvmordstanker. En tredel rapporterte å ha hatt psykiske problemer det siste året. Veterinærene selv mente at arbeidsrelaterte problemer hadde betydning for både selvmordstanker og psykiske problemer. Veterinærforeningen tar disse funnene på alvor og jobber kontinuerlig for at veterinærers arbeidsvilkår blir bedre, arbeidshverdagen blir mer forutsigbar og at veterinærer får en bedre balanse mellom jobb og fritid.

Gjennom studien ble det også for første gang vist en sammenheng mellom frekvensen av avliving av dyr og egne selvmordstanker. Veterinærer som avlivet mange dyr hadde oftere selvmordstanker sammenlignet med de som ikke avlivet dyr så ofte. Likevel kan det ikke alene forklare selvmordsadferden. Andre faktorer som kjønn og sivilstatus spilte også en rolle.

Også veterinærers holdninger til dødshjelp hos mennesker ble undersøkt, men de var stort sett på lik linje med holdningene i befolkningen. Bare veterinærer som jobbet med familiedyr hadde mer positive holdninger til dødshjelp. Dette kan tyde på at avliving av dyr kan påvirke holdningene også til dødshjelp hos mennesker.

Bare halvparten av veterinærene med psykiske problemer hadde søkt hjelp, dette var også tilfellet blant veterinærene med alvorlige selvmordstanker. Veterinærer som jobbet med produksjonsdyr, søkte mindre hjelp.

Det har blitt skrevet tre vitenskapelige artikler med data fra NORVET-studien. To er publisert. Den tredje blir sannsynligvis publisert høsten 2023. NORVET-studien vil ikke bare være viktig for det forebyggende arbeidet blant veterinærer, men også blant andre yrkesgrupper, slik den ene opponenten påpekte under disputasen.

Veterinærforeningen som bidragsyter

Veterinærforeningen er stolt over å ha bidratt til Dalums viktige forskningsarbeid. Det har gitt oss et kunnskapsgrunnlag som vil bidra til en mer kunnskapsbasert debatt om hvordan veterinæryrket på sikt kan bli mer bærekraftig.

Veterinærforeningen ønsker å være der og tilby et felleskap og hjelp fra sine egne i vanskelige situasjoner. Vi oppfordrer våre medlemmer om å ta kontakt og bruke kollegahjelpen hvis de trenger en samtalepartner. Videre har vi også en fadderordning der nyutdannede kan få tildelt en fadder som kan være en støtte og gi råd og gjøre overgangen fra student til arbeidsliv lettere.

Lenke til Kollegahjelpen

Lenke til Veterinærforeningens fadderordning