Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig stilling som stipendiat innen forskning på forekomsten av sykdommer hos norske hunder ved hjelp av store registerdata. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år. Forventet oppstart vil være i september 2024 eller etter nærmere avtale.

PyramIDion er et diagnosekodesystem drevet av DyreID. Totalt 421 norske veterinærklinikker rapporterer diagnoser fra hovedsakelig hund og katt til PyramIDion. Disse dataene har et enormt potensiale som vi ønsker å undersøke nærmere.

I arbeidet med prosjektet skal kandidaten undersøke kvaliteten av diagnosedata rapportert til PyramIDion og etterfølgende bruke data til å beregne forekomsten av et bredt spekter av sykdommer hos norske hunder.

Kandidaten vil innhente og utvikle viktig kunnskap om helsen til norske hunder og hvordan kvaliteten av diagnosekodesystemet kan forbedres.

Det gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU samtidig er en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjonen som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

Kandidaten skal gjennomføre tre forskningsstudier sammen med sine veiledere.

I prosjektet beregnes forekomsten av ulike sykdommer hos norske hunder av ulik demografi ved hjelp av PyramIDion databasen. Som grunnlag for dette undersøkes det om demografien i PyramIDion databasen tilsvarer den hos norske hunder og hundeeiere generelt, og hva som påvirker hvorvidt hunder blir tatt med til veterinær. Kandidaten skal blant annet designe et spørreskjema og analysere data fra spørreundersøkelsen. I tillegg skal kandidaten undersøke hvilke systematiske avvik PyramIDion-data har som følge av feil- eller underrapportering til de elektroniske journalsystemene og videre til PyramIDion. Når kandidaten har undersøkt kvaliteten av data kan forekomsten av sykdommer hos norske hunder beregnes.

Kandidaten forventes å gjennomføre:

 • Forskningsstudiene kort skissert over
 • Ph.d.-kurs tilsvarende 30 ECTS
 • Et utvekslingsopphold ved Royal Veterinary College i London

Det forutsettes at den som ansettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av ansettelsesperioden. Etter fullføring av prosjektet kan kandidaten forvente å ha oppnådd høy kompetanse innen svært etterspurte disipliner som epidemiologi, biostatistikk og datahåndtering.

Det er utarbeidet prosjektbeskrivelse for stillingen som kan sendes på forespørsel til Kristin Paaske Anfinsen, se kontaktinformasjon lenger ned i annonsen.

Personlige egenskaper

Du må ha:

 • Motivasjon for fagområdene biostatistikk og epidemiologi.
 • Motivasjon for forskning og dette prosjektet i særdeleshet.
 • God evne til selvstendig, strukturert og effektivt arbeid.
 • God gjennomføringsevne.
 • Løsningsorientert innstilling.

Kvalifikasjoner

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-programmet i veterinærvitenskap ved NMBU. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning som kvalifiserer til å søke autorisasjon som veterinær i Norge. Kandidater som fullfører sin utdannelse i løpet av våren 2024 kan også søke, men kan ikke tiltre stillingen før studiet er bestått.
 • Dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere utdanning.
 • Gode språkkunnskaper i norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, og engelsk; både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med forskning og/eller vitenskapelig publisering.
 • Erfaring med databehandling og/eller statistisk analyse i jobb- og/eller utdanningssammenheng.
 • Erfaring med smådyr fra klinisk veterinærpraksis.
 • Gjennomførte kurs innen biostatistikk eller epidemiologi ut over det som er inkludert i kandidatens veterinære profesjonsutdanning.

Hva vi tilbyr

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-60). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 NOK 532.200. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler og interne retningslinjer ved NMBU. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Kristin Paaske Anfinsen (hovedveileder), kristin.anfinsen@nmbu.no

-Eller post doc Esben Østergaard Eriksen (medveileder), esben.ostergaard.eriksen@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Søknad

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 22.05.2024

Din CV må legges inn i Jobbnorge CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev (på norsk eller annet skandinavisk språk)
 • Komplett CV (på et skandinavisk språk eller engelsk)
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)
 • Eventuell dokumentasjon på erfaring med statistisk analyse og nivået på disse, for eksempel prosjektoppgaver eller rapporter, med en beskrivelse av hva som var søkerens bidrag, hvis det er mer enn en forfatter til dokumentene.

Søknader som mangler dokumentasjon som beskrevet i listen over kan bli ekskludert fra den videre prosessen.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no