Mottatt 4. juli 2023


Det interregionale teamet for oppfølging av DHP – akva har fått en henvendelse med følgende problemstilling:

Tidligere har Mattilsynet akseptert bruk av beredskapslagre for medisinfôr. Nå står følgende i regelverket EU 2019/4: Artikkel 16, Foreskrivning:

En veterinærresept på medisinfôr skal bare utstedes etter at en veterinær har foretatt en klinisk undersøkelse eller andre egnede vurderinger av helsetilstanden til dyret eller gruppen av dyr, og bare for en diagnostisert sykdom.

Setningen synes å stride mot rekvirering til beredskap. Hvordan vurderes dette nå etter nye regler for legemidler til dyr?

Gruppens vurdering:

Et av de viktigste formålene til medisinfôrforordningen er å bekjempe resistens. Etter vår vurdering vil beredskapslager av medisinfôr være i strid med regelverket. Vi viser til følgende fra Veileder medisinfôr (mattilsynet.no):

Medisinfôr kan ikke utleveres til dyreholder uten at det foreligger resept. Medisinfôrforskriften Jf. forordning (EU) 4/2019 art. 16 angir regler om forskrivning. I samme artikkel står det at

en veterinærresept på medisinfôr skal bare utstedes etter at en veterinær har foretatt en klinisk undersøkelse eller andre egnede vurderinger av helsetilstanden til dyret eller gruppen av dyr. Altså resepten kan kun brukes til den fiskegruppen som er undersøkt og behandlingen er foreskrevet til.

Resepter for antimikrobielle legemidler har en gyldighetsperiode på 5 dager Jf. forordning (EU) 2019/6 art 105 nr. 10.

I art. 17 står det at medisinfôret må bare brukes til de dyrene det er beregnet for dvs. de dyrene resepten gjelder for og for den ene behandlingen resepten omfatter. Bruker/dyreholder må sikre at medisinfôr ikke gis til andre dyr enn de dyr som er omfattet av resepten. Medisinfôr må lagres og utfôres slik at det ikke kan kontaminere annet fôr eller gis til dyr som ikke er omfattet av resepten.

Vi mener disse kravene taler for at akvakulturanlegg ikke kan ha beredskapslager med medisinfôr. Videre så viser vi til kravene som stilles til medisinfôrprodusent som underbygger vår tolkning av regelverket:

Medisinfôrprodusent må ha rutiner for å sjekke

  • om forskriver innehar tillatelse til forskriving
  • at de nødvendige opplysninger er gitt (jf. forordn. 2019/4 vedlegg V) f.eks. om diagnose
  • at veterinærresepten bare gjelder én behandling
  • at resept på for antimikrobielle legemidler til dyr (og fisk) er gyldig i bare 5 dager og at varighet på behandlingen ikke overstiger 14 dager.

I og med at medisinfôr kan produseres for lager, dvs. det kan produseres før det foreligger resept, så mener vi dette vil gjøre det mulig for oppdretter å få tak i medisinfôr forholdsvis hurtig uten at de selv besitter beredskapslager med medisinfôr.