Regelverket som regulerer fiskevelferd og helse er spredt – mye går ut fra dyrehelsepersonelloven og dyrevelferdsloven. I tillegg har eksisterende forskrifter, som akvakulturforskriften, først og fremst fokus på lønnsomhet, fremfor fiskevelferd. Vi mangler et regelverk som i større grad regulerer håndtering og behandling av oppdrettsfisk der fiskevelferd er ivaretatt på lik linje med økonomi og miljø.

I tillegg blir fiskehelsepersonell stående alene med mye av ansvaret for fisken, slik regelverket er bygget opp i dag.

Fiskehelsepersonell står faktisk personlig ansvarlig for de anbefalinger som blir gitt, også når disse anbefalingene er basert på prosedyrer eller behandlingsveiledninger i for eksempel en fiskehelsetjeneste. Som veterinærer og fiskehelsebiologer har vi faktisk et personlig ansvar gitt i regelverket for det vi gjør på jobb, det tror jeg vi er nok så alene om i havbruksnæringen, sa David Persson

Forebygging er nøkkelen for å sikre god fiskehelse og -velferd

Vi ønsker alle å unngå lus, men per i dag er regelverket slik at vi i praksis driver med brannslukning og det er ikke forenelig med sunn drift med hensyn på fiskehelse og -velferd på lang sikt. Utsett av fisk og driftsplaner bør utarbeides sammen med fiskehelsepersonell. Grunnlaget for god fiskehelse og – velferd blir lagt lenge før fisken settes ut på sjøen. Her henger regelverket langt etter.

Fisk som individ

Dagens regulering av produksjonen er basert på biomasse.

Fisken må synliggjøres, i alt regelverk rundt fiskeoppdrett, ikke bare når forskrifter er hjemlet i dyrevelferdsloven. Det hadde vært forebygging det! – når fisken i seg selv faktisk blir verdien, ikke antall kg den gir, sa David Persson under møtet.

Vi bør behandle fisken som individer på lik linje med alle andre produksjonsdyr.

I forskriften om hold av storfe står det «Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos storfe, og sikre at det tas hensyn til dyras naturlige behov». Den holdningen syns jeg vi skal tenke på i diskusjonen om regelverk for oppdrettsfisken og i det videre arbeidet med storingsmeldingen!, avsluttet David Persson.