Forsvarlighetskravet i dyrehelsepersonelloven § 13, stiller krav om at dyrehelsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som kan forventes ut fra vedkommendes kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen forøvrig. Det er opp til den enkelte veterinærs faglige skjønn om det i det enkelte tilfelle kan foretas en forsvarlig vurdering uten fysisk oppmøte av pasienten. Flere faktorer vil i denne sammenheng være avgjørende, for eksempel hvor godt du kjenner pasienten, sykdommen og sykdomsforløpet. Ved bruk av videokonsultasjoner uten fysisk oppmøte av pasienten, må du altså for hvert tilfelle gjøre en konkret vurdering. Du må også ta hensyn til om du har tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for den rådgivningen eller tjenesten du yter via videokonsultasjonen.