Utgangspunktet er at fastsatt ferie-/reisetid er bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker.   

Arbeidsgiver har imidlertid adgang til å endre allerede bestemt ferie-/reisetid, dersom «uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder».  Se ferieloven § 6 (3). Situasjonen med koronaviruset vil kunne være en slik uforutsett hendelse. 

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmålet om endring i fastsatt ferietid med arbeidstaker, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt. Arbeidstaker har rett på erstatning for dokumenterte merutgifter ved omlegging av ferie som kommer etter pålegg fra arbeidsgiver. Arbeidstaker plikter å opplyse om merutgifter mens drøftingene pågår.