Fondet eies av Den norske veterinærforening og styres av Den norske veterinærforenings sentralstyre. Fondet bærer sine egne administrasjons- omkostninger. Regnskap og revisjon foregår etter de regler som er fastsatt for Den norske veterinærforenings midler.