Fondets midler plasseres av sentralstyret eller den sentralstyret gir fullmakt. For kapital omtalt under pkt. A nedenfor må det tas høyde for krav til god likviditet (midlene skal være tilgjengelige innen maksimalt to uker) og at plasseringen skal være tilnærmet uten risiko. For kapital omtalt under pkt. B kan det opereres med en lengre tidshorisont og lavere krav til likviditet.

A likvide midler.

Kapitalen skal utgjøre kr 3 millioner per 31.12.2012. Den skal oppjusteres årlig med konsumprisindeksen. Justert etter konsumprisindeks er dette per 31.12.2019 kr 3 525 871,17. Midlene kan plasseres slik:

a) som innskudd i bank

b) som innskudd i forsikringsselskaper (der innskuddet er garantert av forsikringsselskapet)

c) i lett omsettelige norske statsobligasjoner eller norsk statsobligasjonsfond

B midler med lavere likviditetskrav. Midlene kan plasseres slik:

a) som innskudd i rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond). God spredning skal sikres gjennom bruk av verdipapirfond (maksimalt 80 % av kapitalen

b) som innskudd i aksjefond. God spredning skal sikres, både gjennom bruk av verdipapirfond og ved å benytte flere fond (normalt 30 % av kapitalen, maksimalt 50 % av kapitalen)

Under ekstraordinære forhold med labil pengeverdi kan fondets midler av sentralstyret anbringes i realverdi når - og så lenge - dette anses nødvendig for å redde fondet fra hel eller delvis tilintetgjørelse.