Bevilgninger av fondet gis av sentralstyret etter innstilling fra vedkommende underorgan av foreningen (styret i forhandlingsutvalg, særforeninger el.l.). Ordinært kan bare siste års rentebeløp nyttes. Ved lønnskonflikter kan sentralstyret nytte inntil halvparten av fondets kapital. Dersom det blir nødvendig å nytte mer enn halvparten av fondskapitalen, må representantskapets samtykke innhentes.