Innhold i faget 

VSM er samfunnsoppdraget som beskrevet av regelverket som omfatter den veterinære yrkesutøvelsen, samt de faglige oppgaver og det faglige ansvaret som er gitt i den norske fagtradisjonen. VSM har av mange vært oppfattet som et lite definert fag der innholdet ikke er koblet til et klinisk område og dyreart, noe som de andre spesialistutdanningene har til felles. Utvikling av spesialistutdanninga skjer samtidig med en utvikling av faget VSM ved Veterinærhøgskolen. 

Typisk for VSM er at utøvelse av faget skjer i samarbeid med flere fagområder og faglige institusjoner som Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, samt andre institusjoner innen helse og miljø og næringsorganisasjoner innen husdyrbruk og næringsmiddelindustri. VSM har overordna perspektiver, som fokus på bærekraft i bioproduksjon samt Én Helse. I dette faget ligger også refleksjoner som bygger opp forståelsen av de rammer yrkesutøvelsen gis av samfunnsstruktur og politisk utvikling innenfor en profesjonsteoretisk og -etisk ramme.  

Tidsrammer for utdanningen 

Spesialiseringen i VSM må gjennomføres i løpet av minimum 2 år og maksimum 6 år. Dersom man blir forhindret fra å følge modulene i en eller flere perioder grunnet f.eks. sykdom eller permisjon vil en individuell vurdering av videre plan for utdanningen tas via fagutvalget. 

Forløp 

Spesialiseringen i VSM er delt i flere deler, hvor mye av utdanningsløpet vil kunne gjennomføres på den enkeltes arbeidssted.  

Opptak 

Opptak betinger minst tre års sammenlagt yrkeserfaring innen fagfeltet Veterinær samfunnsmedisin. Opplegget for hver kandidat defineres av en plan godkjent av spesialistutvalget. Godkjent plan skal inneholde en progresjonsplan for alle årene studiet pågår. Det forventes at kandidaten rapporterer egen progresjon hvert år etter påbegynt studie. 

Fagdel 

Hovedretninger av spesialistutdanningen 

Det er planlagt tre hovedretninger av spesialistutdanningen. I søknaden om opptak må retningen beskrives. Opplegget for den enkelte innenfor den valgte retningen defineres i samarbeid med spesialistutvalget via kurs, pensum og andre opplæringselementer. Tema skal bygge opp under ett av de tre temaer innen spesialistutdanninga, men det er mulig å ta kurs og ha pensum som overlapper til andre retningene. Hver enkelt retning forankres i faget via en ressursgruppe som skal bistå spesialistutvalget i utvikling av de tre retningene. 

Mattrygghet fokuserer på mikrobiologisk eller kjemisk mattrygghet eller begge, innenfor det ansvarsområde som forvaltes av Mattilsynet – i samarbeid med slakterier, matindustri, og andre aktører i matkjedene. Her inngår også drikkevann, zoonoser og andre forhold av betydning for menneskets helse.  

Miljømedisin fokuserer på den del av faget som i dag ligger under det kommunale helsevesenets ansvarsområde, det som i dag kalles miljørettet helsevern/ samfunnshelse. 

Sjukdomskontroll fokuserer på kontroll og bekjempelse av sjukdommer hos husdyr og vilt, men også zoonotiske sjukdommer. 

Teoridel 

Teoridelen, skal til sammen utgjøre minst 8 måneders arbeid, og tilsvarer det som er beskrevet som “organisert virksomhet” i regelverket for spesialistutdanningen. En generell felles grunndel skal bidra til å definere fagretningen, som i stor grad bygger på hvordan faget presenteres innen veterinærutdanningen ved NMBU. Spesialiseringen skal bygge på den såkalte Dag 1 kompetanse som er beskrevet som grunnlag for europeiske veterinærstudier. Dette er kunnskaper og ferdigheter som en forventer at en nyutdannet veterinær skal ha. Grunndelen av spesialistutdanningen tilbys som en felles kurspakke i form av et sett med digitale kurs gjennom Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU. Grunnkursene tilbys som roterende kurs over en tidsperiode på tre år. 

Obligatoriske grunntema – i komprimert form, skal inngå for alle kandidater og bygger på den felles grunndelen som er basert på NMBUs undervisning.. Det kan søkes om godkjenning av dette basert på arbeidserfaring eller utdanning. Følgende tema inngår, og disse forventes også dekket i form av tilbud om regelmessige kurs. 

  • Forvaltningsteori  

  • En Helse 

  • Dyrevelferd 

  • Bærekraft  

  • Risikoanalyse og risikovurderinger og risikobasert tilsyn/ beredskap  

Disse kursene vil etter planen bli arrangert i samarbeid mellom NMBU, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet 

Kurs fra universiteter og høyskoler samt andre fagkurs kan godkjennes som en del av fagdelen gjennom den planen som kandidaten får godkjent før oppstart. Det oppfordres også til å legge inn kurs innen nettverkene definert av VETCEE og ECVPH.  

Deltakelse på DNVs etterutdanningskurs er obligatorisk for kandidater i spesialistutdanningen (minst en gang på veterinære fagdager, og hvert år på FVS’ høstkurs), og en del av opplæringsdelen kan gjennomføres via disse kursene. En vil legge inn en egen samling for spesialistkandidater under veterinære fagdager. 

Et eget lesepensum, definert i den enkeltes plan. 

Skriving av en faglig artikkel innen feltet VSM normalt publisert eller godkjent for publisering i Norsk veterinærtidsskrift. 

Praktisk del 

Praktisk del (varighet minst 12 måneder) med støtte av en egen fagveileder, gjennomført gjennom arbeidsstedet, eller som hospitering utenom eget arbeidssted. Normalt vil disse aktivitetene dokumenteres via en logg og rapporter basert på gjennomført oppgaver. Fagveileder oppnevnes basert på forespørsel fra kandidaten og godkjenning fra fagutvalget. Den praktiske delen skal komplettere tidligere yrkeserfaring. Tidligere karriere kan vurderes som tilstrekkelig praksis dersom det kan dokumenteres at den dekker den valgte fagretning. 

Muntlig eksamen

Etter godkjenning av de aktivitetene beskrevet og konkretisert via en egen plan gjennomføres en egen avsluttende muntlig eksamen/ diskusjon etter en forelesning på et tema oppgitt av fagutvalget for VSM.  

Basert på beståtte opplæringsdeler, sendes søknad til fagutvalget for spesialistutvalget i Veterinær samfunnsmedisin om å bli tildelt spesialisttittel i VSM med angivelse av fagretning. Utvalget sender sin innstilling til Mattilsynet, som tildeler tittelen. «Spesialist i VSM, fagretning mattrygghet, miljømedisin eller sjukdomskontroll».