Fondet eies av DNV og styres av DNVs sentralstyre.

Fondet bærer sine egne administrasjonsomkostninger. Fondets regnskap er underlagt samme regler for revisjon og desisjon som de øvrige av DNVs regnskaper.