Oppdatert 21.08. 2020, kl. 13.30
Lenke til mer informasjon om Regjeringens utvidelse av permitteringsperioden til 52 uker

Permitteringsperioden utvides til 52 uker. Samtidig innfører regjeringen en ny arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som er permittert mer enn 30 uker.

Tidligere publisert informasjon:
​​​​​
Regjeringen endrer permitteringsregelverket slik at bedriftene får en kortere periode der de må betale ut lønn til ansatte ved permittering:

Arbeidsgiver skal skriftlig varsle arbeidstaker om permittering senest 14 dager før iverksettelse. Ved uforutsette hendelser kan fristen unntaksvis være to dager.

Perioden kan bare settes ned til 2 dager dersom dette er saklig begrunnet og nødvendig. Det skal inngås avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Koronaepidemien kan være et slikt unntak. Koronakrisen har nå pågått i en periode det er derfor ikke opplagt at det er grunnlag for å benytte to-dagers regelen. og dette skal drøftes med tillitsvalgte.

Permittering innebærer at arbeidsgiver ensidig bestemmer at arbeidsforholdet skal suspenderes i en midlertidig periode.  Arbeidsgiver fritas for lønnsplikt og den ansatte fra arbeidsplikt/rett. Arbeidstaker kan permitteres helt eller delvis.

Adgangen til å permittere følger i hovedsak av ulovfestet rett. I hvilken grad arbeidsgiver må betale lønn er likevel regulert i lov om lønnsplikt under permittering. Lenke til lov om lønnsplikt under permittering.

Permitteringsregler kan være regulert i tariffavtaler og hovedavtaler. Regler om permittering er utviklet gjennom rettspraksis og avtaleverket.

Vilkår for å kunne permittere
  1. Det må foreligge saklig grunn for å permittere.

  2. Permittering må være nødvendig.

  3. Behovet for å permittere må være midlertidig.

Saklig grunn

Saklig grunn kan være forhold ved virksomhetens side. Eksempler: manglende oppdrag, større vedlikeholdsbehov, at produksjonen går med tap, ulykker, problemer hos underleverandør og andre praktiske arbeidshindringer som innebærer at det ikke er arbeidsoppgaver som skal utføres.

Ved force majeure hendelser, som for eksempel brann, strømbrudd, naturhendelser, og streik eller annen arbeidskonflikt som lockout, gå sakte-aksjoner, overtidsnekting eller andre uforutsette begivenheter, vil normalt sett vilkåret om saklig grunn for permittering være oppfylt.

Veterinærforeningen mener at frykt for smitte ikke i seg selv er saklig grunn til å permittere arbeidstakere. En virksomhet kan likevel ha saklig grunn til å permittere arbeidstakere hvis koronaviruset medfører produksjonshindringer som følge av problemer med å få inn vareleveranser og råstoff fra andre virksomheter som for eksempel medisiner eller smittevernutstyr. Midlertidig driftsstans, eller oppdrag som uteblir på grunn av virussituasjonen. er også eksempler slik vi ser det. Lokaler som ved ordinær drift hindrer mulighet for etterlevelse av myndighetenes råd om smitteforebyggende tiltak kan også føre til produksjonshindring.

Hvis det bare er noen arbeidstakere i virksomheten som skal permitteres, må utvelgelsen blant arbeidstakerne som skal permitteres også være saklig. Det samme gjelder utvelgelseskriteriene som for eksempel kompetanse til å utføre gjenstående arbeidsoppgaver, ansiennitet, sosiale forhold etc.

Kravet til saklighet gjelder i hele permitteringsperioden.

Nødvendig å permittere

I hvilken grad det er nødvendig å permittere vil vanligvis inngå som en del av saklighetsvurderingen. I de fleste tilfeller vil arbeidsmangel og dermed store økonomiske utfordringer hos virksomheter gjøre det nødvendig å permittere arbeidstakere.

Det er forhold hos virksomheten som må gjøre det nødvendig å permittere. Forhold hos arbeidstakeren gir ikke grunnlag for permittering.

Saksbehandling og permitteringsvarsel

Permittering skal drøftes med de tillitsvalgte før det iverksettes. Hvis det ikke er en tillitsvalgt i virksomheten, kan det velges en representant. Både grunnlaget for permittering og utvelgelsen av arbeidstakere som vurderes permittert skal drøftes. Det er viktig at det settes opp protokoll hvor det fremgår om arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permittering. Det bør fremgå om de tillitsvalgte er enig i permittering eller ikke.

Arbeidsgiver skal skriftlig varsle arbeidstaker om permittering senest 14 dager før iverksettelse. Ved uforutsette hendelser kan fristen unntaksvis være to dager.. I henhold til hovedavtalen kan denne varselfristen unntaksvis reduseres til 2 dager. Koronaepidemien kan være et slikt unntak, da koronakrisen nå har vart i flere uker vil utgangspunktet være at varslingsfristen er 14 dager. Grunnlaget for permitteringskal drøftes med tillitsvalgte og det bør inngås avtale om varslingsfristen.

Varselet skal inneholde informasjon om når permitteringen iverksettes, i hvilket omfang (hel eller delvis) og for hvor lang periode.

Varselet skal blant annet angi permitteringsårsak, sannsynlig permitteringsperiode og permitteringsgrad.

Har slettet neste kapittel som vel er en gjentakelse av ovenstående?

Ytelser ved permittering

Etter utløpet av varslingsfristen skal arbeidsgiver dekke full lønn i 15 dager i henhold til lov om lønnsplikt under permittering. Arbeidstaker jobber i denne perioden, hvis arbeidsgiver ønsker det. Etter denne perioden vil arbeidstaker vanligvis ha krav på dagpenger fra NAV. For å få dagpenger må stillingen være redusert med minimum 50 %, jf. folketrygdloven § 4-13. Arbeidstaker kan få opptil 62,4 prosent av inntektene vedkommende hadde i dagpenger. Det utbetales ikke dagpenger de første tre dagene man er arbeidssøkende, det kalles ventetid.

Stortinget har mandag 16.mars vedtatt at staten skal sikre full lønn (inntil 6 G) i 20 dager for de permitterte som følge av koronaviruset. Arbeidsgiver skal kun dekke de to første dagene. Deretter betaler staten permitteringslønn i 18 dager. Maksgrensen for dekning fra NAV er imidlertid 6 G (kr 599 148). Hvis permitteringen varer mer enn 20 dager, har arbeidstaker krav på dagpenger.

Dagpenger utgjør 62,4 prosent av lønnen.  Ventedagene (tre dager) for å få dagpenger er det usikkert om er opphevet. Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering er redusert fra 50 prosent til 40 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart.

Arbeidstaker kan ha rett til dagpenger som permittert i inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Permisjon, ferie og sykdom teller ikke med i permitteringsperioden.

Dagpenger mens man er permittert søkes hos NAV. Arbeidsgiver skal gi melding til NAV om permitteringen på eget skjema.

Tilbake på jobb

Når permitteringstiden er over eller hvis permitteringsårsaken bortfaller må arbeidstaker møte på jobb igjen på kort varsel. (Etter at arbeidsgivers lønnspliktdager er over kan imidlertid arbeidstaker si opp med 14 dagers varsel,).unødig forvirring?

Når maksgrensen for permitteringsperioden er over inntrer arbeidsgivers lønnsplikt igjen selv om arbeidstaker fortsatt er permittert. Dagpengene opphører og arbeidstaker har da rett til å møte på jobb igjen.

Hvis arbeidstaker jobber sammenhengende i mer enn 6 uker for arbeidsgiveren mens vedkommende er permittert, blir permitteringen som hovedregel brutt.

Oppsigelse under permittering

Arbeidstaker kan si opp stillingen med 14 dagers varsel i permitteringstiden etter arbeidsgivers lønnspliktdager, uavhengig av hvilken oppsigelsestid du har etter arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven  § 15-3 nr. 9.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver i permitteringstiden gjelder de vanlige reglene for saksbehandling ved oppsigelser. Oppsigelsestiden i arbeidsavtalen er da gjeldende og arbeidstaker må møte på jobb om arbeidsgiver ønsker det. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn som vanlig i oppsigelsestiden.

Via lenke til NAVs nettsider finner du nyttig informasjon vedrørende permittering, herunder permitteringsvarsel og dagpenger ved permittering.

Lenke til siste nytt vedrørende koronavirus og permittering fra NAV

Som medlem av Veterinærforeningen får du juridisk bistand via lenke til Mette Rød Fredriksens e-postadresse, eller via lenke til telefonnummer: 911 93 050. I tillegg har Veterinærforeningen inngått en samarbeidsavtale med Bull & co, som gir deg rabatterte priser. Lenke til kontaktinformasjon og betingelser. Vår kontaktperson i Bull & co er Kåre Bjørlo. Lenke til Kåre Bjørlos e-postadresse, eller lenke til telefonnummer: 23 01 01 01.

Nyttig lesing:

  • Lenke til artikkelen utarbeidet av advokatfirmaet Bull & co
    Her finner du en gjennomgang av hvilke rettigheter du har som ansatt og hvilke plikter arbeidsgiver har i forbindelse med permittering. I tillegg inneholder artikkelen en praktisk gjennomgang med hensyn til hva begge parter må foreta seg.