Dette vil primært være saker innen arbeidsrett, spesiallovgivning for dyrehelsepersonell, legemiddellovgivning, forvaltnings- og offentligrett, erstatningsrett, kontraktsrett, enkel selskapsrett, konkurranse- og markedsføringsrett.  Det gis imidlertid ikke veiledning eller rådgivning i skatterett og husleierett og kun begrenset veiledning i spørsmål og saker knyttet til rettigheter etter folketrygdloven.

Veterinærforeningen ivaretar alle medlemmers interesser som arbeidstaker og som veterinær yrkesutøver.

Sekretariatet bistår med råd, veiledning m.m. i arbeidsrettslige spørsmål overfor arbeidsgiver.

Sekretariatet bistår med råd, veiledning m.m. i forhold til veterinærers kunder og offentlig myndighet i saker som er sentrale i forbindelse med utøvelsen av yrket.

Foreningen yter bistand i spørsmål og saker som gjelder rettigheter og plikter for dyrehelsepersonell.

I tillegg til den bistand foreningens sekretariat gir kan det i særlige tilfeller gis økonomisk støtte til juridisk bistand. Slik støtte kan gis dersom saken har prinsipiell betydning for Veterinærforeningen og/eller standen. Videre kan økonomisk støtte gis dersom et medlem har kommet i en særlig ugunstig stilling sett i forhold til andre i en tilsvarende situasjon.

Kontakt juridisk rådgiver via lenke til Mette Rød Fredriksens e-postadresse
Kontakt juridisk rådgiver via lenke til Andreas Hålands e-postadresse

Behandling av informasjon: sekretariatets ansatte og foreningens tillitsvalgte behandler all informasjon fortrolig, som det er grunn til å tro at medlemmet ikke ønsker at uvedkommende skal få kjennskap til. Personopplysninger blir behandlet i tråd med personopplysningsregelverket. De ansatte i foreningens sekretariat og tillitsvalgte har, med mindre annet er avtalt, adgang til å dele opplysningene seg i mellom, i den grad dette anses nødvendig for å ivareta lovfestede krav og sørge for en forsvarlig behandling.

Advokatfirmaet Bull & Co

I tillegg har Veterinærforeningen inngått en avtale med advokatfirmaet Bull & Co hvor medlemmene får juridisk bistand til gunstige priser innen de fleste rettsområder.

Medlemmer får en rabattert pris:

Priser for medlemmer (eks mva)
For medlemmer med fradragsrett (MVA)For medlemmer uten fradragsrett (privatpersoner)
Partnere
NOK 3300
NOK 2950
Senioradvokater
NOK 2800
NOK 2600
Faste advokater
NOK 2500
NOK 2400
Advokatfullmektiger
NOK 2250 - 2400
NOK 2150 – 2300

Kontakt Bull:

 

Advokatfirmaet Strand & Co

Veterinærforeningen har i tillegg en avtale med Advokatfirmaet Strand & Co som kan bistå medlemmer i saker som gjelder det veterinærfaglige rettsområdet (bl.a. Dyrehelsepersonelloven, Dyrevelferdsloven, Legemiddelloven, m.v.).

Priser for medlemmer (eks mva):
Partner/advokat: NOK 1 950,-
Advokatfullmektig:NOK 1 600,-

Kontakt med Advokatfirmaet Strand & Co:
Advokat Jo Gjestvang, telefon 992 26 365