Dette vil primært være saker innen arbeidsrett, spesiallovgivning for dyrehelsepersonell, legemiddellovgivning, forvaltnings- og offentligrett, erstatningsrett, kontraktsrett, enkel selskapsrett, konkurranse- og markedsføringsrett.  Det gis imidlertid ikke veiledning eller rådgivning i skatterett og husleierett og kun begrenset veiledning i spørsmål og saker knyttet til rettigheter etter folketrygdloven.

Veterinærforeningen ivaretar alle medlemmers interesser som arbeidstaker og som veterinær yrkesutøver.

Sekretariatet bistår med råd, veiledning m.m. i arbeidsrettslige spørsmål overfor arbeidsgiver.

Sekretariatet bistår med råd, veiledning m.m. i forhold til veterinærers kunder og offentlig myndighet i saker som er sentrale i forbindelse med utøvelsen av yrket.

Foreningen yter bistand i spørsmål og saker som gjelder rettigheter og plikter for dyrehelsepersonell.

I tillegg til den bistand foreningens sekretariat gir kan det i særlige tilfeller gis økonomisk støtte til juridisk bistand. Slik støtte kan gis dersom saken har prinsipiell betydning for Veterinærforeningen og/eller standen. Videre kan økonomisk støtte gis dersom et medlem har kommet i en særlig ugunstig stilling sett i forhold til andre i en tilsvarende situasjon.

Kontakt juridisk rådgiver via lenke til Mette Rød Fredriksens e-postadresse
Kontakt juridisk rådgiver via lenke til Andreas Hålands e-postadresse

Behandling av informasjon: sekretariatets ansatte og foreningens tillitsvalgte behandler all informasjon fortrolig, som det er grunn til å tro at medlemmet ikke ønsker at uvedkommende skal få kjennskap til. Personopplysninger blir behandlet i tråd med personopplysningsregelverket. De ansatte i foreningens sekretariat og tillitsvalgte har, med mindre annet er avtalt, adgang til å dele opplysningene seg i mellom, i den grad dette anses nødvendig for å ivareta lovfestede krav og sørge for en forsvarlig behandling.

I tillegg har Veterinærforeningen inngått en avtale med advokatfirmaet Bull & co hvor medlemmene får juridisk bistand til gunstige priser innen de fleste rettsområder.

Medlemmer får en rabattert pris.
Ta kontakt med Bull.

1. For saker der vi bistår medlemmer - eller bedrifter/klinikker som medlemmer driver - der det foreligger fradragsrett for medlemmet som selvstendig næringsdrivende eller fradragsrett for klinikken:

2. Der vi bistår medlemmer i egenskap av at de er ansatt eller i egenskap av privatpersoner, og for Veterinærforeningen selv, vil prisen være:

Kontakt: