Den norske veterinærforening

Stipender og legater

Gjennom Den norske veterinærforening kan det søkes om stipender fra ulike legater. Det vil variere fra år til år om det lyses ut midler. Opplysninger om de enkelte legater med søknadsfrister finner du her. 

 

Aktuelle stipend og legater for veterinærer

 • DNVs humanitære fond ble dannet per 1. januar 1991 av følgende tidligere fond/legater:

  • DNVs understøttelsesfond (1966)
  • Dyrlæge af Ringsted i Danmark S.A. Christensen og Hustru Anne Beate Christensen født Dieseths Legat for Dyrlægers Efterladte i Norge (1912)
  • Dyrlæge Thomas K. Lekvens og hustru Marthe Lekvens legat til beste for trængende dyrlæger og deres enker (1916
  • Veterinærkaptein Jørgen Bernhard Sundby og hustru Laura født Heklebergs legat (1932)

   

  Fondet styres av DNVs sentralstyre. Fondets grunnkapital var per 31.12.1995 1.581.948 kroner. Fondets formål er å støtte trengende norske veterinærer og deres etterlatte. Utlysning skjer normalt gjennom Norsk veterinærtidsskrift i august.


  Søknadsfrist er normalt 30. september og tildeling fra fondet skjer normalt per 15. desember hver år. Søknad sendes til DNV.

  Fondets vedtekter finner du her

 • DNVs faglige/vitenskapelige fond ble dannet pr 1. januar 1991 ved sammenslutning av Veterinærfondet (1909), I.A. Lo's legat (1930) og Veterinærdirektør Niels Thorshaugs fond (1943). Fondets grunnkapital var per 31.12.1995 kr. 992.677.
   
  DNVs faglige/vitenskapelige fond har som formål å fremme veterinærfaget og veteri­nærvitenskapen i Norge.
   
  Av fondets renteavkastning og eventuelt andre inntekter skal hvert år minst 1/4 tillegges grunnkapitalen. Det resterende beløp kan styret etter fradrag av administrasjonsutgifter anvende til følgende formål:
  Veterinærvitenskapelige og veterinær-faglige arbeider og studiereiser.


  Forsøk eller studiereiser med sikte på bekjempelse av smittsomme dyresykdommer. Studier av husdyravl eller sykdommer i forbindelse med dette.


  Faglig opplysningsarbeid, offentliggjørelse av vitenskapelige artikler, og utvikling av nye apparater eller instrumenter konstruert av norske veterinærer.


  Belønninger til norske veterinærer for fortjenstfullt arbeid eller innsats av viten­skapelig eller annen art som virker til fremme av fondets formål. Belønningen kan skje ved tildeling av pengebeløp og/eller ved tildeling av Veterinærfondets gullmerke.
   
  Kunngjøring skjer normalt i Norsk veterinærtidsskrift nr. 1 hvert år. Søknadsfrist er normalt 1. mars.

  Søknad merkes DNVs Faglig/Vitenskapelige fond og sendes til DNV på epost dnv@vetnett.no eller til DNV, Postboks 6781 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Kontakt fagveterinær Eli Hendrickson dersom du har spørsmål om fondet. Tlf 993 89 385.

  Fondets vedtekter finner du her

 • Smådyrpraktiserende veterinærers forenings vitenskapelige og faglige fond er stiftet med utgangspunkt i salget av boken "Hund- avl og helse" som utkom i november 1991 og overskudd fra det femte nordiske smådyrsymposium som ble holdt i 1992. 

  Smådyrpraktiserende veterinærers forenings vitenskapelige og faglige fond har som formål å fremme veterinær forskning og øke veterinærenes kompetanse på sykdommer hos selskapsdyr i Norge. 

  Autoriserte veterinærer som arbeider i Norge og er medlemmer i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, kan søke midler fra fondet. Midlene kan deles på flere søkere. Hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det disponible beløp enten legges til grunnkapitalen eller overføres til neste års tildeling. Beløp som ikke er disponert innen tre år skal legges til grunnkapitalen.

  Søknad om midler fra fondet til vitenskapelige undersøkelser må inneholde en detaljert prosjektplan som gjør rede for bakgrunn, formål og gjennomføringsplan for prosjektet.

  Søknad om midler til faglig utvikling skal inneholde en tilstrekkelig detaljert plan for gjennomføringen, og det bør fremkomme at dette vil inkludere noe forskning og produksjon av originale data.

  Midler deles ikke ut til etter og videreutdanningskurs.

  Det bør fremlegges et regnskap på utgifter/ kostnader og gis informasjon om eventuell annen finansieringsmulighet.

  Den som tildeles midler fra fondet til vitenskapelige undersøkelser må publisere resultatene i nasjonale eller internasjonale anerkjente tidsskrifter. Resultatene bør også presenteres i populærvitenskapelig form. Den som tildeles midler til faglig utvikling skal i egen rapport beskrive hvorledes fondets midler er anvendt.
   
  Styret i Smådyrpraktiserende veterinærers forening har ansvar for å kunngjøre når, og på hvilken måte søknad om tildeling fra fondet skal sendes inn. Kunngjøring skjer normalt i Norsk Veterinærtidsskrift.

  Søknadsfrist i 2019 er 1. novmber. Søknad sendes til DNV, dnv@vetnett.no  
  ved fagsjef Ellef Blakstad. Kontakt fagsjef Ellef Blakstad dersom du har
  spørsmål om fondet. Tlf. 922 80 315.
   Vedtekter for SVFs vitenskaplige og faglige fond 050406.pdf

   

 • Arkitekt Finn Rahns legat deler ut midler til følgende formål:

  Støtte av organisert arbeid for dyrebeskyttelse i Oslo og landet for øvrig.

  Bidrag til oranisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som støtte til bestemte tiltak som har dyrs ve og velferd for øye.

  Bidrag til arbeid med sikte på å finne bedre behandlingsmetoder mot sykdommer og andre lidelser hos dyr, herunder utvikling av instrumenter og innretninger som kan få betydning for dyrs sunnhet og velbefinnende. Det skal ikke ytes bidrag til forsøk med levende dyr hvor dyrene utsettes for smerte eller andre ting som kan være til plage for dem.

  Stipender for personer som innen- og utenlands vil studere eller undersøke emner vedrørende dyrebeskyttelse, da med sikte på reformer som kan komme dyrene til gode.

  Belønninger for fortjeneste av dyrebeskyttelsessaken, eksemplarisk dyrehold og annen fortjenestefullt arbeid som inngår i legatets vedtekter.

  Søknadsfrist er normalt rundt 15. august. Søknad sendes til: DNV/Arkitekt Finn Rahns legat v/Mette Rød Fredriksen, Postboks 6781 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

  Hvis du har spørsmål om legatet, ta kontakt med Mette Rød Fredriksen på mobil 911 93 050 eller send skriftlig henvendelse til DNV/Arkitekt Finn Rahns legat v/Mette Rød Fredriksen, Postboks 6781 St. Olavs plass, 0130 Oslo

 • Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund er et samarbeidsprosjekt mellom Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Norsk Kennel Klub, Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening og Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO).

   

  Stiftelsen ble dannet i 1997 for å fremme forskning på kreft hos hund og derigjennom bidra til å redusere kreftsykelighet hos hunder. Formålet skal oppnås blant annet ved å:

  • Kartlegge kreft hos hund
  • Påvise mulige årsakssammenhenger ved kreft hos hund
  • Utvikle behandlingsmetoder ved kreft hos hund
  • Yte støtte til forskning omkring kreft hos hund, herunder forskning som også kan komme til nytte ved tilsvarende sykdommer hos mennesket

  Av innsamlede midler stilles 70.000 kroner til disposisjon for forskning som faller inn under stiftelsens formål.

   

  Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer resultater fra den forskningen som utføres. Det skal sendes rapport til fondet om hvordan midlene benyttes, innen ett år etter tildeling.

   

  Søknaden må inneholde omtale av bakgrunnen for prosjektet det søkes midler til, forventet mål, plan for gjennomføring, kostnadsramme og  søkerens faglige kvalifikasjoner.

   

  Kontakt fondet om søknadsfrist. Søknad sendes: Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund, VESO. Pb. 8109, Dep. 0032 Oslo

 • Norsvin ønsker fokus og bred interesse på svineavl og svinefaget. Norsvinstipendet kan benyttes som hel- eller delfinansiering av:

  • Mindre forskningsprosjekter
  • Utvikling av prosjekt- og produktideer
  • Litteraturstudier/sammenstillinger av interessante problemstillinger
  • Studieopphold, fortrinnsvis utenlands

  Beløpet er i utgangspunktet 20.000 kroner, men ved spesielt interessante prosjekter kan beløpet økes. Stipendet kan deles på flere søkere. 50% av beløpet kan utbetales ved start av prosjektet, mens de øvrige midlene utbetales etter at prosjektet er avsluttet.

   

  Sluttproduktet overleveres Norsvin i form av en rapport og en oppsummering på 1 - 1 ½ side, som vurderes brukt i ders fagtidsskrift Svineavlsnytt.

   

  Alle med kunnskaper og interesser for svineproduksjon er velkomne til å søke, men stipendet er primært tiltenkt forskere/stipendiater ved Norges veterinærhøgskole, Norges landbrukshøgskole eller andre vitenskapelige institusjoner.

   

  Søknaden må inneholde de viktigste data om søkeren og beskrivelse over hva beløpet er tenkt brukt til.

   

  Søknadsfrist er normalt 31. desember. Søknad sendes: Norsvin

  Pb. 504. 2304 Hamar.

   

  Spørsmål om Norsvinstipendet rettes til adm.sjef Arne-Henrik Sandnes, tlf. 62 51 01 21. Se for øvrig Norsvins internettsider www.norsvin.no.

 • Av Pasteurlegatet deler ut stipendium til norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

   

  Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen.

   

  Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter. Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person. På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

   

  Søknaden må inneholde curriculum vitae samt en kort prosjektbeskrivelse. En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15 000.

   

  Søknad sendes på vanlig ark til sekretæren, Ellen Pettersen, Den norske lægeforening, Postboks 1152, sentrum, 0107 Oslo. Søknadsfrist er normalt 10. november.

 • Aase Marie Petersen og Hans Peter Petersens legat har til formål å dra omsorg for hunder i landet ved tildeling av stipendier og midler til bedre utrusning av dyreklinikker. Når det er midler til utdeling blir dette utlyst i Norsk veterinærtidsskrift.

 • Forskere med hunde- og katteprosjekter, er velkomne til å søke om bidrag til sine forskningsprosjekter.

   

  -  Agria setter hvert år av en del av premieinntekten til forskning. Dette gjør vi i samarbeid med Svensk Kennelklub, sier Pekka Olson, sjef for veterinære strategier hos Agria Dyreforsikring.

  Agria har som mål at flere sykdommer skal forebygges, diagnostiseres og behandles. I 2015 delte Agrias forskningsfond ut 5 millioner, til forskjellige prosjekter på Sveriges Landbruksuniversitet, Københavns Universitet og NMBU i Oslo.

  Man kan søke om forskningsmidler i perioden 1. juli - 1. oktober. Forskeren skal være tilknyttet et universitet, en forskningsinstitusjon eller andre relevante organisasjoner, for eksempel et dyrehospital.

  Om forskningsfondet

  Agrias Forskningsfond er til for å fremme forskning om selskapsdyr innen veterinærmedisin, genetik og etologi, men også forskning om selskapsdyrenes psykiske, sosiale og økonomiske betydning. Målet er at forskningsresultatene skal ha praktisk betydning og gi gode forutsetninger for fremgangsrikt avlsarbeid, bedre dyresunnhet og dyrehold. For søknad eller mer informasjon, les her.