Årskontingent

Kontingenten dekker blant annet:

  • Support, drift og vedlikehold/utvikling av ePraksis-VET
  • Administrasjon, planlegging m.m. av internrevisjon.
  • Medlemsrådgiving mm.
  • Fellesutgifter til eksternrevisjon, herunder Force Certification.

Ved innmelding i løpet av året betales en årskontingent tilsvarende 1/12 årskontingent pr. måned for årets resterende måneder.

Internrevisjon

Medlemmer som ønsker å bli sertifisert, må melde seg inn i ordningen som "sertifisert medlem", og må gjennomføre årlige internrevisjoner. Disse gjennomføres alltid i Q1 og Q2. Første året gjennomføres dette ved sekretariatet. År 2 og 3 (av den 3-årige sertifiseringsperioden) kan gjennomføres ved ringrevisjon.

Ringrevisjon er internrevisjon utført av ett medlem av sertifiseringsordningen hos et annet medlem ved 2. eller 3. års internrevisjon. Hensikten er å sikre erfaringsutvekslingen mellom medlemmene, og økt effekt av sertifiseringen.

En ringrevisor er en dyrepleier eller veterinær ved en allerede sertifisert klinikk, som har gjennomført kurs i ring-revisjon ved sekretariatet. Kvalifiseringen følger den enkelte ringrevisor. Klinikker som bidrar med en ringrevisor inn i ordningen vil få redusert avgift for internrevisjon ved egen klinikk, samt økt erfaring med ePraksis-VET og sertifiseringen. Ringrevisorene må gjennomføre en revisjon pr år, men det kan avtales å gjennomføre to revisjoner det ene året, og ingen det påfølgende året. Dersom ringrevisor ønsker å utføre ytterligere revisjoner per år, kan dette avtales nærmere med sekretariatet.

Sparringsbesøk - "aspirant medlemskap"

Det er mulig å være medlem i sertifiseringsordningen som aspirantmedlem. Aspirantmedlemmer vil ikke bli sertifisert, og kan ikke bruke sertifiseringsordningens logo, eller markedsføre seg som medlem i ordningen, men får tilgang til ePraksis-VET.

Aspirantmedlemmer må få utført årlige sparringsbesøk ved sekretariatet i løpet av Q3 og Q4 - for å følge opp bruken av ePraksis-VET i klinikken. Her diskuteres muligheter for økt utnyttelse av ledelsessystemet, praktiske problemer og status på om klinikken ønsker å bli sertifisert. Aspiranter deltar ikke i internrevisjonsordningen.

Eksternrevisjon (kun sertifiserte medlemmer)

Eksternrevisjon utføres av Force Certification ved et stikkprøvebasert antall av de klinikker som har gjennomført internrevisjon. Utgiftene til dette inngår i årskontingenten.


Introduksjonskurs

Vi har to introduksjonskurs, ett obligatorisk og ett valgfritt: 

  • Kurset "ISO-ansvarlig" er obligatorisk å få gjennomført pr. Teams ved sekretariatet. Målgruppen er ISO-ansvarlig(e) og ledelsen ved klinikken. Hensikten er å gi en overordnet forståelse av sertifiseringsordningens årshjul og hvilke krav som ligger i å være medlem av ordningen. Det er en fordel at klinikken har flere "ISO-ansvarlige", slik at man blir mindre sårbar ved evt. endringer i personalet.
  • Kurset "ISO-medarbeider" kan gjennomføres ved klinikkens ISO-ansvarlige. Målgruppen er klinikkens medarbeidere. Hensikten er å gi klinikkens ansatte opplæring i bruk av ePraksis-VET i det daglige klinikkarbeidet, og viktigheten av dette. Kurset kan også gjennomføres ved sekretariatet pr. Teams. Dette kurset bør gis de ansatte før ePraksis-VET tas i bruk i klinikken.

Kursene blir tilbudt som digitale kurs, og evt. som fysisk kurs på klinikken etter avtale.

Medlemsdag

Det vil etter hvert bli arrangert årlig medlemsdag for Sertifiseringsordningens medlemmer der aktuelle saker vil bli tatt opp og diskutert. Hensikten vil da være å skape en arena for deling av erfaringer mellom medlemmene, ringrevisorene og Sekretariatet.

Priser
NOK (ekskl. mva)
ÅRSKONTINGENT
Sertifisert medlem22 000
Satellitt (sertifisert)10 500
Aspirantmedlem22 000
INTERNREVISJON
< 20 registrerte i e-praksis22 200
> 20 registrerte i e-praksis24 050
Ringrevisjon* første året  5 000
Ringrevisjon utover det første året11 100
EKSTERNREVISJON         0
KURS
Introduksjonskurs pr. Teams (fra samme klinikk)
Pr. deltaker  2 800
3 deltakere  6 000
>4 deltakereEtter avtale
Kurs i ringrevisjon (per deltaker) Fysisk kurs i Veterinærforeningens lokaler. Ved lang reisevei kan deltakelse pr. Teams avtales. 10 300
SPARRINGSBESØK pr. Teams (Aspirantmedlem) **
< 20 registrerte brukere i ePraksis-VET (halv dag) 11 200
> 20 registrerte brukere i ePraksis-VET (hel dag) 17 000
MEDLEMSDAG (per deltaker)Ikke aktuelt pr. dags dato

*  For å kvalifiseres til ringrevisjon må klinikken være sertifisert, samt selv bidra med ringrevisor til Sertifiseringsordningen. Lønns- og reisekostnader for ringrevisorens utgifter må dekkes av den enkelte klinikk.

**    Aspirantmedlemmer må ha årlige sparringsmøter. Disse utføres i Q3/Q4.

ISO sertifiseringen har kun blitt prisjustert en gang siden 2020. Prisene for 2024 er nå justert slik at de er sammenlignbare med årskontingent og tjenester som tilbys fra den danske sertifiseringsordningen (ISO Dyrlægen).