1. Forskrift om dyrehelse (Dyrehelseforskriften)
  2. Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v. (Matloven)
Relevante bestemmelser i forskrift om sjukdom hos dyr og dyrehelseforskriften

Dyrehelseforskriften:
§ 19 Meldeplikt for sykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr
§ 23 Driftsansvarliges plikter ved kliniske tegn på nasjonal liste 3-sykdom hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr
§ 29 Håndtering og behandling av syke dyr
§ 38 Hastemeldingsplikt for veterinærer og laboratorier (LA-MRSA, liste 2-sykdommer) § 39 Melding for veterinærer og laboratorier (Øvrige listeførte antibiotikaresistente bakterier, liste 3-sykdommer)

Begrepet «sjukdom hos dyr» skal i denne sammenheng forstås som dyresykdom eller smittestoffer som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). I praksis betyr dette at også zoonoser som ikke nødvendigvis gjør dyrene syke, regnes som smittsomme dyresykdommer. Med andre ord vil meldeplikten gjelde dyr som er bærere av antibiotikaresistente bakterier, enten dyrene har kliniske tegn på sykdom eller ei.

Ifølge dyrehelseforskriftens §§ 22 og 23 skal dyr med kliniske symptomer på liste 2-sykdom eller liste 3-sykdom ikke ha kontakt med dyr fra andre dyrehold.

Relevante bestemmelser i matloven

I matlovens § 19 gis enhver ansvar for å «utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom».