Hvilke antibiotikaresistente bakterier som til enhver tid er meldepliktig kommer fram av vedleggene i Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr. Det pågår på publiseringstidspunktet en oppdatering av disse listene, og det vil kunne komme endringer også for antibiotikaresistente bakterier.

B – sykdommer – skal varsles umiddelbart

Norske laboratorier og veterinærer har nå plikt til å varsle Mattilsynet hvis de påviser LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) hos storfe, småfe og svin. LA-MRSA regnes som en B-sykdom på disse dyreartene. Ved påvisning vil Mattilsynet iverksette tiltak avhengig av hvilken art det er snakk om. 

Dersom det påvises MRSA hos svin, storfe eller småfe, vet vi ikke om det er LA-MRSA før bakterie-isolatet er grundigere undersøkt med molekylære metoder eller genomsekvensering. Derfor skal du varsle Mattilsynet om alle funn av MRSA på disse artene straks du påviser dem.

C- sykdommer – meldeplikt innen 7 dager

Skal meldes (meldeplikt) til Mattilsynet uansett dyreart:

  • Kolistinresistente Enterobacteriaceae
  • ESBL/AmpC produserende Enterobacteriaceae (Enterobacteriaceae resistente mot 3. generasjons cefalosporiner)
  • Fluorokinolonresistente Enterobacteriaceae
  • Karbapenemaseproduserende/ karbapenemresistente Enterobacteriaceae
  • Vancomycinresistente Enterococcus faecium og E. faecalis
  • Linezolidresistente Enterococcus faecium og E. faecalis
  • MRSA hos alle andre arter enn storfe, småfe og svin (meticillin-resistente Staphylococcus aureus)
  • MRSP (meticillin-resistente Staphylococcus pseudintermedius)


For mer detaljert informasjon om de mest aktuelle multiresistente bakteriene (forekomst, utbredelse, konsekvenser for dyr og relasjoner til folkehelse), se Vedlegg 1.