Prøvetaking gjøres i henhold til standard metoder for bakteriell dyrkning og resistensbestemmelse. I tilfeller der det er mistanke om bærerstatus, se avsnitt 4.5.

God kommunikasjon og dialog med laboratoriet er viktig. Det bør etableres gode rutiner for prøvetaking, emballering og forsendelse. Det er viktig å informere laboratoriet om anamnese, prøvetakingssted og -hensikt med undersøkelsen, slik at relevant dyrkningsmetodikk anvendes.

Infeksjon forårsaket av resistente bakterier hos kjæledyr og hest bør mistenkes spesielt i følgende tilfeller:

  • postoperativ sårinfeksjon
  • terapisvikt under pågående behandling
  • gjentakende infeksjoner
  • komplisert/livstruende infeksjon
  • ny infeksjon oppstått under eller like etter antibiotikabehandling
  • tidligere påvist resistente bakterier (infeksjon, bærerskap)
  • kontakt med kjent smittebærer
  • pyodermi/urinveisinfeksjon som krever systemisk behandling
Screening for MRSA

Screening av klinisk friske kjæledyr eller hester for MRS-bærerstatus er ikke aktuelt som rutine, men kan være aktuelt i spesielle tilfeller der det er viktig å få informasjon om smittepresset i populasjonen eller på en klinikk/stall. Screening av dyr kan i tillegg være nødvendig ved sanering av MRSA-bærertilstand hos mennesker der kjæledyr/hest mistenkes å være bærer.

Screening for MRSA hos mennesker er aktuelt i spesielt definerte situasjoner. Det er for eksempel krav om screening for helsepersonell eller pasienter som har arbeidet/vært innlagt på utenlandske helseinstitusjoner siste 12 måneder, og for utvekslingsstudenter i medisin som kommer til Norge. Som et ledd i myndighetenes bekjempelsesstrategi anbefaler FHI og Mattilsynet screening for MRSA av eksponerte personer som skal i kontakt med svinebesetninger.

FHI har så langt ikke anbefalt screening av bærertilstand hos dyrehelsepersonell (utenom i forbindelse med svinehold), selv ikke i situasjoner med påvist LA-MRSA på dyreklinikk. Slik screening, spesielt der det ikke er frivillig eller anonymt, kan lede til juridiske problemer for klinikken.

Kilder:
Folkehelseinstituttet. Generelt om MRSA. Publisert 15.04.2014. https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/generelt-om-mrsa/

UiO. Mandatory MRSA screening. Publisert 14.06.2018. https://www.med.uio.no/english/studies/exchange/medicine/mrsa-screening/