Tillitsvalgtes rolle under streiken

I begynnelsen av mai ble det gjennomført forhandlingsmøte mellom Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat. Tema for møtet var hovedoppgjøret 2024 og prinsipielle spørsmål vedrørende en eventuell streik i staten. Om tillitsvalgtes rolle under streiken ble de enige om følgende:

«Dersom hovedsammenslutningen er i streik, regnes alle tilsluttede organisasjoner (forbund) for å være tatt ut i streik etter reglene om medbestemmelse i hovedavtalen. 

Tillitsvalgte i organisasjoner under hovedsammenslutningen som ikke er i streik, skal i utgangspunktet ivareta sine ordinære oppgaver etter hovedavtalen og virksomhetens tilpasningsavtale. Arbeidsgiver bør imidlertid ikke kalle inn til møter etter disse avtalene så lenge streiken pågår, med mindre det er strengt nødvendig.  

Ansattes representanter som ikke selv er i streik, skal delta i møter i innstillings- og ansettelsesråd, i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg og skal ivareta sine oppgaver som verneombud.»

For tillitsvalgte i virksomheter som er tatt ut i streik gjelder følgende

I en streikesituasjon er det kun lokale tillitsvalgte, i samråd med den lokale streikekomiteen, som skal ha kontakt med arbeidsgiver. Kontakten skal utelukkende gjelde saker som angår streiken, for eksempel for å drøfte grunnlaget for eventuelle dispensasjonssøknader.

Annen kontakt mellom arbeidsgiver og de streikende skal ikke forekomme så lenge streiken pågår.

Under streiken skal tillitsvalgte både på arbeidsplasser som er streikerammet og på arbeidsplasser som ikke er streikerammet normalt begrense sin kontakt med arbeidsgiver til saker som direkte angår streiken.

For tillitsvalgte i virksomheter som ikke er tatt ut i streik gjelder følgende

Under streiken skal tillitsvalgte både på arbeidsplasser som er streikerammet og på arbeidsplasser som ikke er streikerammet normalt begrense sin kontakt med arbeidsgiver til saker som direkte angår streiken.

Alle vanlige møter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt, for eksempel for informasjonsutveksling, drøftinger og forhandlinger, opphører altså når streik er et faktum. De øvrige organisasjonene respekterer normalt dette.

Dette medfører blant annet at ordinært samarbeid etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiver bør opphøre.

Enkelte andre former for samarbeid, med utgangspunkt i annet regelverk, som for eksempel Arbeidsmiljøloven, kan likevel fortsette. Dette gjelder verneombud, AMU og innstillings-/tilsettingsråd.