94 av Veterinærforeningens medlemmer i Mattilsynet, Landbruks- og matdepartementet og Direktoratet for medisinske produkter ble tatt ut i streik før den ble avsluttet.

David Person, president i VeterinærforeningenJeg vil takke alle som har streiket, støttet streiken og stått sammen med oss i kampen for vår egen avtale der utdanning skal lønne seg, også i staten. Veterinærforeningen jobber kontinuerlig for bedre vilkår for alle veterinærer, og selv om denne konflikten nå går til tvungen lønnsnemnd, vil vi fortsette dette arbeidet. Sammen står vi sterkere, sier president David Persson i Veterinærforeningen.

Tvungen lønnsnemd blir brukt dersom det anses at streiken kan ha alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Arbeidsminister Tonje Brenna begrunnet valget om tvungen lønnsnemd med konsekvensen av et stort streikeuttak hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet fra mandag 3. juni, som ville medføre en svekket nasjonal sikkerhet.

Når tvungen lønnsnemnd innføres, overføres ansvaret for å avgjøre konflikten til Rikslønnsnemnda, en nøytral tredjeparts instans.

Følgende skjer ved tvungen lønnsnemd:

Streik avbrytes: Arbeidstakere som er i streik, må gjenoppta arbeidet sitt med en gang. Arbeidsforholdene går tilbake til slik de var før konflikten startet.

Konflikten overføres til Rikslønnsnemnda: Rikslønnsnemnda tar over ansvaret for å avgjøre konflikten. Nemnda består av representanter fra arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, samt nøytrale medlemmer som er oppnevnt av regjeringen.

Forhandlinger og avgjørelse: Rikslønnsnemnda gjennomfører en grundig vurdering av konflikten. Begge parter får legge frem sine synspunkter og argumenter. Etter å ha hørt begge sider, fatter nemnda en beslutning om de nye lønns- og arbeidsvilkårene. Denne avgjørelsen er bindende for begge parter.

Implementering: Avgjørelsen som Rikslønnsnemnda kommer frem til, blir implementert som en del av tariffavtalen mellom partene. Dette betyr at både arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til de nye vilkårene.

Avgjørelsen vil trolig ikke komme før tidligst i oktober og dermed vil det heller ikke bli betalt ut noe lønnstillegg før dette.