Søknad om midlertidig lisens (veterinær assistenttjeneste)

For å kunne arbeide som student i veterinær virksomhet kreves det lisens fra Mattilsynet. Regelverk og søknadsprosess finner du via følgende lenke til Mattilsynets nettsider

For å kunne søke om lisens må du ha en avtale med en eller flere veterinærer som skal være ansvarlig for deg, og dette skal fylles inn i søknaden (Lenke til skjema for erklæring fra ansvarlig veterinær). Hvis du skal arbeide på flere steder, hvor ulike veterinærer er ansvarlige for deg, må du sende inn en søknad for hvert arbeidssted. Eks hvis du skal jobbe deltid på en smådyrsklinikk ved siden av studiet, samt kjøre produksjonsdyrpraksis i sommerferien.

For utenlandsstudenter må man også dokumentere at man har nok praksis, tilsvarende mengden man har ved NMBU Veterinærhøgskolen. Generelt gjelder:

 • 500 timer for produksjonsdyr
 • 250 timer for smådyr
 • 150 timer for hest
 • For akvamedisin vil det gjøres en individuell vurdering

Man kan søke om lisens innenfor flere av sektorene (eksempelvis hest og smådyr) dersom timekravene for hver enkelt sektor er oppfylt

Mer info om dette finner du i lenke til infoskriv om midlertidig lisens (PDF, 130KB), men vær obs på at det er noen år gammelt, så kontaktinformasjonen er ikke helt oppdatert.

OBS: hvis du mangler noen timer med praktisk undervisning pga corona-situasjonen, anbefaler vi å søke likevel og begrunne hvorfor man mangler disse.

«Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr» må gjennomførest før man søker. Lenke til påmelding til nettkurs. Når man har meldt seg opp må kurset gjennomføres innen 3 måneder.

Rent praktisk søker man til Mattilsynet enten via lenke til Mattilsynet skjematjeneste eller via post eller e-post. Vi anbefaler likevel å søke via skjematjenesten pga. GDPR.  

En kort oversikt over vedlegg man må inkludere i søknaden (kopiert fra Mattilsynets side):

For alle:

 • Erklæring fra ansvarlig veterinær ved lisens for veterinær assistenttjeneste.
 • Dokumentasjon som viser fødselsdato og personnummer, eventuell navneendring samt statsborgerskap, eks pass.
 • Dokumentert fullført «Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr». Dette er et nettbasert kurs med påmelding. Kursbevis vil bli gjort tilgjengelig i vitnemålsportalen, normalt i løpet av 14 dager etter fullført og bestått kurs.

Tillegg for de som studerer i utlandet:

 • Karakterutskrift må dokumentere at emnet er bestått, dersom emnet skal inngå i vurderingsgrunnlaget.
 • Bekreftelse som beskriver den aktive klinikken med antall timer på de forskjellige dyreslag.
 • Bekreftelse på hvilke obligatoriske emner som ikke er bestått og hvilke emner og eksamener som gjenstår for deg før du får ditt vitnemål/diplom og tidspunkt for avsluttet studie.
 • Studieplan med emnebeskrivelse som er i overenstemmelse med karakterutskriften.

Vi anbefaler å søke i god tid, da det kan ta flere uker å få innvilget søknaden. For utenlandsstudenter kan bekreftelse på resterende eksamen som gjenstår bli ettersendt. Lisensen varer i 6 mnd som standard, så hvis man skal jobbe i en lengre periode enn dette må man huske å søke på nytt. Det er viktig å være klar over at lisensen kan trekkes tilbake hvis man ikke opptrer

Utenlandske statsborgere kan også søke om midlertidig lisens i Norge. Normalt vil skandinaviske studenter få godkjent søknad, da de sikkert kan gjøre seg forstått. Hvis studenter fra andre land ønsker å søke, må ansvarlig(e) veterinær(er) gå god for at studenten vil gjøre seg forstått.

Lønn og arbeidsforhold

DNV-S anbefaler for 2023 at timelønn for studenter ansatt med midlertidig lisens ikke bør være under kr 240,-. For 2024 er denne anbefalingen 252,-. I kjedene pratiseres gjerne egne faste satser for lønn på midlertidig lisens. Noen kompenseres ikke med fastlønn, men da blir vurderingen rundt hva som er akseptabel lønn mer omfattende. Vi anbefaler uansett alle våre medlemmer å ta kontakt med organisasjons- og forhandlingssjef i Veterinærforeningen, Christian Tengs, når man får utkast til kontrakt.

I og med at det dreier seg om assistenttjeneste og autorisert veterinær er ansvarlig overfor studentens arbeid, må du som student være ansatt. Av dette følger at det er den ansvarlige veterinærs/virksomhets ansvarsforsikring som må dekke eventuelle feil begått av studenten. Dette kan du lese mer om via lenken til juridisk vurdering utført av Bull & Co. (PDF, 264KB)

Man kan jobbe vakt på midlertidig lisens, men må ha en autorisert veterinær som bakvakt.

Rettigheter og plikter

Husk at du som veterinærstudent på midlertidig lisens ikke har rett til å kalle deg veterinær, og attestere i pass og lignende som autoriserte veterinærer kan. Vi anbefaler å avklare posisjonen sin med kunder og dyreeiere, f.eks. ved å presentere seg som «veterinærstudent på midlertidig lisens».

Som all slags dyrehelsepersonell plikter man å ha satt seg inn i lover og forskrifter som gjelder for en. Dette gjelder blant annet tema som nødhjelp, taushetsplikt, journalføring og bruk av legemidler til dyr. Du finner mer informasjon om dette på Mattilsynets sider. Lenke til informasjon på Mattilsynets nettsider

Veterinærstudenter som har tillatelse til å utføre assistenttjeneste hos praktiserende veterinær, kan rekvirere legemidler i den utstrekning det er nødvendig for utøvelse av tjenesten. Studenters rett til å rekvirere omfatter ikke legemidler i reseptgruppe A. Les mer om dette via følgende lenke til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

For å attestere i pass kreves det autoriserte veterinærer. Det vil si at man ikke har rett til å attestere på eksempelvis rabiesvaksiner eller forebyggende parasittbehandling før reise til/fra utlandet.

Registrering av arbeidstakere

Veterinærer som er registrert som enkeltpersonforetak i Brønnøysundregistrene og som ikke har hatt ansatte før må sende inn forenklet registermelding for å informere om at man blir arbeidsgiver. Deretter må man sende melding til enhet for Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret. 

I tillegg må veterinæren kontakte sitt lokale kommunekassererkontor for å ordne med korrekt innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Dette ordnes greiest på telefon.

Forsikringsspørsmål

Arbeidsgiver (veterinæren) er pliktig etter Lov om yrkesskadeforsikring å tegne yrkesskadeforsikring på ansatte (alle som mottar lønn). Dersom studenten deltar i det daglig arbeidet og utfører tilnærmet de samme oppgaver som de andre ansatte, plikter arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for studenten etter loven.

Dersom studenten ikke jobber tilsvarende de andre ansatte blir studenten henvist til selv eventuelt å tegne en ulykkesforsikring. Lenke til yrkesskadeforsikring gjennom veterinærforeningen.

Veterinærforeningen har avtale med Storebrand om en egen studentforsikring. For mer informasjon om denne se følgende lenke til veterinærforeningens studentforsikring.

Arbeidsgiver/den ansvarlige veterinæren skal ha tegnet ansvarsforsikring som dekker eventuelle feil begått av studenten.

Inseminasjon

Hvis du skal inseminere må du registrere deg hos GENO. Vi anbefaler å være tidlig ute med dette da kurs ofte fylles opp raskt. Lenke til GENO og lenke til kursoversikt hos GENO

Midlertidig lisens i Sverige

Mattilsynet gir kun tillatelser i Norge

I Sverige søker du om midlertidig lisens hos Jordbruksverket. Lenke til Jordbruksverket.

Rekvisita

Veterinærforeningen har en avtale med Quick Print som kan levere nødvendig rekvisita i forbindelse med oppstart av praksis eller arbeid som student. Her kan man få bestilt nødvendig brevpapir, reseptblokker, diverse attestformularer og stempel. Lenke til Quick Print.