• Det anbefales ikke bruk av antibiotika under planlagte kirurgiske rutineinngrep.
  • Antibiotika kan brukes ved kirurgiske inngrep der tilfellets art og pasientens helsetilstand tilsier at det er åpenbar fare for komplikasjoner med bakterielle infeksjoner. – I slike tilfeller skal behandling igangsettes preoperativt, med smalspektrede antibiotika i tilstrekkelige store doser til å gi høye nok serumkonsentrasjoner når inngrepet igangsettes.
  • Behandling bør fortrinnsvis gis i form av injeksjoner.
  • Depot -antibiotiske preparater med langtidsvirkning bør ikke brukes med mindre det foreligger særskilte grunner.

Lenke til faglig norm om bruk av antibiotika ved kirurgiske inngrep (PDF, 104KB)

2015