Den norske veterinærforening mener:

  • Alle dyr skal behandles med respekt. Mennesker har et særskilt ansvar for å hindre at dyr lider unødig. All håndtering av dyr må ta utgangspunkt i anerkjent kunnskap om dyrs smertefølelse og ulike arters adferd.
  • Ved slakting skal alle dyr være bevisstløse i avlivingsøyeblikket for å unngå redsel og unødige smerter når livet avsluttes.
  • Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr skal være overordnet alle andre hensyn i forbindelse med slakting av dyr. Hvilke metoder for bedøvelse og avliving som velges må baseres på faktiske kunnskaper om de ulike artenes anatomi, fysiologi og adferd.
  • Det må arbeides aktivt i internasjonale fora slik at dette blir gjort gjeldende for alle dyr som slaktes. Ved import av produkter fra andre land, bør kravet om bedøvelse før avlivning gjelde i den grad internasjonale bestemmelser gjør det mulig.

Lenke til standpunkt om etisk slakting (PDF, 105KB)

2015