Den norske veterinærforening mener:

En attest er en skriftlig erklæring der et forhold bevitnes og som underskrives av en person som innestår for riktigheten av innholdet i attesten. Attesten beskriver et gitt forhold utfra tilgjengelige opplysninger på et bestemt tidspunkt.

Av dyrehelsepersonellovens § 28 om Utstedelse av faglige attester og erklæringer, fremgår:

En attestutsteder må være varsom, nøyaktig og objektiv. Dokumentet skal være korrekt og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Dyrehelsepersonell som er inhabile etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest eller lignende erklæring.

Nedenstående ti prinsipper bør gjelde ved utstedelse av veterinærattester:

 1. Veterinæren skal bare bekrefte forhold som ligger innenfor rammen av egen kompetanse. Dette skal kunne bekreftes av veterinæren selv eller av en annen veterinær som har kjennskap til forholdet og som har kompetanse til å utstede attest i saken.
 2. Veterinæren skal ikke utferdige attester om forhold hvor det kan stilles spørsmål ved veterinærens habilitet.
 3. Veterinæren må ikke la kommersielle, økonomiske eller andre forhold påvirke sin nøytralitet. 
 4. Attester bør skrives i enkle ordelag som er lette å forstå. 
 5. Attester bør ikke inneholde ord eller uttrykk som har flere mulige betydninger eller kan misforstås. 
 6. Attester bør:
  a. skrives på ett ark. Trenges det mer enn ett ark må det påses at dokumentet fremstår som en enhet som ikke kan adskilles.
  b. ha et unikt nummer eller annet kjennetegn, og utsteder (person eller virksomhet) skal beholde og arkivere en kopi av dokumentet fysisk eller elektronisk koplet til en journal.
   
 7. Veterinæren bør bare signere attester som er skrevet på et språk de behersker.
 8. Det må tydelig fremgå hva som er formålet med attesten og hva som er undersøkt. Ved undersøkelse av dyr må identitetsmerking undersøkes og idnummer påføres attesten. Det bør vurderes om det også skal fremgå hva som ikke er undersøkt.
 9. Veterinæren bør bare signere attester i original. Hvis det er behov for en kopi kan slik kopi fremskaffes, men skal da tydelig merkes med at det er en kopi.
 10. Når en attest signeres må veterinæren påse at:
  a. signaturen er leselig
  b. attesten ikke bare har signatur, men også, med tydelig og leselig skrift, utsteders navn, kvalifikasjoner og adresse, samt – hvis mulig – et stempel
  c. attesten er datert den dagen den fylles ut og signeres og, om det er påkrevet, hvor lenge attesten er gyldig
  d. ingen del av attesten er åpen eller ikke utfylt, slik at den senere kan ferdigstilles av annen person enn veterinæren som signerer. Skriv om nødvendig «uten anmerkning», «ikke undersøkt» eller liknende e. attesten ikke inneholder rettelser eller overstrykninger, annet enn de som er utført og signert av attestutsteder.

Lenke til standpunkt om prinsipper for utstedelse av veterinærattest (PDF, 122KB)

Revidert, oktober 2019