Den norske veterinærforening mener:

  • Det skal være artsmangfold i norsk natur. Utryddingstruede arter bør vernes.
  • Bruk av utmarksbeite for husdyr og tamrein har lang tradisjon, og er av stor positiv verdi for dyrevelferden.
  • Framvekst av rovviltbestandene, kombinert med fri utmarksbeiting, utgjør et stort dyrevernmessig problem.
  • Dyreeier har ansvar for å ivareta dyrevelferden hos beitedyr.
  • Hensynet til dyrevelferden hos beitedyrene må vektlegges ved forvaltning av rovviltbestandene.
  • Det er ikke prinsipiell forskjell på beskatning av rovdyr og annet vilt, når bestandsmålene er nådd. Uttak av rovvilt skal gjøres på en dyrevernmessig akseptabel måte.
  • Det må settes en grense for akseptable omfang av skader og tap på utmarksbeite. Dersom grensen overskrides, er beitet uegnet og tiltak må iverksettes. Skyldes tapet rovdyr må beitedyr og rovvilt skilles.

Lenke til standpunkt om rovvilt og beitedyr (PDF, 109KB)

2015